Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386198-2019

Submission deadline has been amended by:  524295-2019
14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Smeerolie en smeermiddelen

2019/S 156-386198

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postadres: ul. Towarowa 1
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227
Postcode: 44-330
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Holusza
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefoon: +48 327564941

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jsw.pl

Adres van het kopersprofiel: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakupy.gkjsw.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Referentienummer: 83/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 049 180.04 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dost. oleju spręż. Shell Corena S2/S3 R46 i R68 op. 20 l lub równ. zg. z DTR a. spręż. AST-75G (2009 r.) 75/AST/09/P, FECs-45 prod. MAS i z DTR s. śrub. Airpol 45G/N (3 poz.) w łącz. il. 2760 l

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju sprężarkowego Shell Corena S2/S3 R46 i R68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR agregatu sprężarkowego AST-75G (2009 r.) 75/AST/09/P, FECs-45 prod. MAS Sp. z o.o. i z DTR sprężarki śrubowej Airpol 45G/N prod. Airpol Sp. z o.o. (3 pozycje) w łącznej ilości 2 760 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 608.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dost. oleju przekł. Shell Omala S2 G (GX) 220 lub równ. zg. z DTR hydr. p. przep. (s. HMD) prod. Abel Pump Technology i z DTR r. stoż.-walc. RK nr arch. 2463 prod. Ryfama (2 poz.) w łącz. il 13090 l.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 220 lub równoważnego zgodnego z DTR hydraulicznych pomp przeponowych (seria HMD) prod. Abel Pump Technology i z DTR reduktora stożkowo-walcowego RK nr arch. 2463 prod. Ryfama (2 pozycje) w łącznej ilości 13 090 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 113 077.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju przekł. Shell Omala S2 G (GX) 320 lub równ. zg. z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 16 553 l

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego Shell Omala S2 G (GX) 320 lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. (2 pozycje) w łącznej ilości 16 553 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 148 704.88 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraulicznego Energol HLP-46 HM lub równoważnego zgodnego z DTR ciągnika podwieszanego typu KP-96 prod. Becker Warkop (2 pozycje) w łącznej ilości 57 056 l

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraulicznego Energol HLP-46 HM lub równoważnego zgodnego z DTR ciągnika podwieszanego typu KP-96 prod. Becker Warkop (2 pozycje) w łącznej ilości 57 056 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 332 336.96 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu górniczego KGE-710FM nr 293(373)D prod. Famur w ilości 85 320 l

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraulicznego RENOLIN VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu górniczego KGE-710FM nr 293(373)D prod. Famur w ilości 85 320 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 603 212.40 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dost. oleju przekł. SHELL OMALA S4 GX (GXV) 320 op. 20 l lub równ. zg. z DTR komb. chod. R-150 nr 29/18 (2018) prod. Famur oraz z DTR przekładni organu urab. FRG160B prod. Famur w ilości 1 000 l

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju przekładniowego SHELL OMALA S4 GX (GXV) 320 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu chodnikowego R-150 nr 29/18 (2018) prod. Famur oraz z DTR przekładni organu urabiającego FRG160B prod. Famur w ilości 1 000 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 540.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju hydraulicznego Renolin VG-68 op. 20 l lub równow. zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663 i 5000041460) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w ilości 100 000 l

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju hydraulicznego RENOLIN VG-68 op. 20 l lub równoważnego zgodnego z DTR kombajnu ścianowego 4LS20 i 22 (nr 5100026663 i 5000041460) prod. JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w ilości 100 000 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 707 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa oleju siln. SAE 15W/40 API CI-4 MB 228.3, MAN M 3575, Volvo VDS-4.5. op. 5 l lub równ. zg. z DTR kolejki spągowej zębatej spal. typu KSZS-650/900/148 prod. Beker Warkop w ilości 13 000 l

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa oleju silnikowego SAE 15W/40 API CI-4 MB 228.3, MAN M 3575, Volvo VDS-4.5. op. 5 l lub równoważnego zgodnego z DTR kolejki spągowej zębatej spalinowej typu KSZS-650/900/148 prod. Beker Warkop w ilości 13 000 l.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 700.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

zadanie 1 – 2 500,00 PLN,

zadanie 2 – 9 500,00 PLN,

zadanie 3 – 12 400,00 PLN,

zadanie 4 – 27 700,00 PLN,

zadanie 5 – 50 300,00 PLN,

zadanie 6 – 2 200,00 PLN,

zadanie 7 – 59 000,00 PLN,

zadanie 8 – 7 500,00 PLN

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,dostaw olejów hydraulicznych lub przekładniowych lub silnikowych lub sprężarkowych lub maszynowych o wartości co najmniej:

zadanie 1 – 14 900,00 PLN netto,

zadanie 2 – 57 000,00 PLN netto,

zadanie 3 – 74 400,00 PLN netto,

zadanie 4 – 166 200,00 PLN netto,

zadanie 5 – 301 700,00 PLN netto,

zadanie 6 – 13 000,00 PLN netto,

zadanie 7 – 354 000,00 PLN netto,

zadanie 8 – 45 000,00 PLN netto.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

zadanie 1 – 600,00 PLN,

zadanie 2 – 2 300,00 PLN,

zadanie 3 – 3 000,00 PLN,

zadanie 4 – 6 700,00 PLN,

zadanie 5 – 13 000,00 PLN,

zadanie 6 – 600,00 PLN,

zadanie 7 – 14 200,00 PLN,

zadanie 8 – 1 800,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Termin zapłaty ceny wynosić będzie do 90 dni od daty przedstawienia faktury VAT zamawiającemu. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi 1-etapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto lub całkowita cena netto za zadanie (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Szczegółowe inf. zawarte zostały w SIWZ.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-432686
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019