Leveringen - 386200-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Mediaș: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2019/S 156-386200

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș
Nationaal identificatienummer: RO13068733
Postadres: Piața Constantin Moţaş nr. 1
Plaats: Mediaș
NUTS-code: RO126 Sibiu
Postcode: 551130
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mădălina Bordi
E-mail: avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, madalina.bordi@transgaz.ro
Telefoon: +40 269801564
Fax: +40 269844832
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.transgaz.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze natu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 47310/08.08.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze naturale în cadrul SRM Giurgiu”, „Montaj regulator de debit la SMG Negru Vodă 1” și „Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale cu Sistemul Internațional si reverse flow la Isaccea. Etapa 2 – Lucrări în Nod Tehnologic Șendreni existent”.

Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații sup [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 438 320.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO126 Sibiu
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Materiale necesare execuției proiectelor de interconectare: „Reverse flow Isaccea”, „Reabilitare Nod Tehnologic Band”, „Realizare instalație reglare presiune gaze naturale în cadrul SRM Giurgiu”, „Montaj regulator de debit la SMG Negru Vodă 1” și „Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale cu Sistemul Internațional si reverse flow la Isaccea. Etapa 2 – Lucrări în Nod Tehnologic Șendreni existent”.

Natura și cantitatea produselor se regăsesc în caietul de sarcini.

Valoarea estimată a achiziției: 3 698 600,50 RON fără TVA – 4 438 320 RON, fără TVA, unde:

— valoarea inferioară a achiziției, respectiv 3 698 600,50 RON fără TVA, reprezintă valoarea totală estimată a achiziției pentru cantitățile cuprinse în caietul de sarcini. Evaluarea propunerilor financiare in ceea ce priveste incadrarea in valoarea estmata a contractului se va realiza in raport cu valoarea inferioară, respectiv 3 698 600,50 RON fără TVA,

— valoarea superioară a achiziției reprezintă valoarea estimată pentru o eventuală suplimentare a contractului cu 20 % a cantității produselor printr-o clauză de revizuire stabilită în concordanță cu dispozițiile art. 236 din Legea nr. 99/2016.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de garanție / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de livrare / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc să participe la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței,

— Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:

Nr. crt., nume și prenume, funcție:

1) Sterian Ion – director general;

2) Hațegan Gheorghe – director general adjunct;

3) Târsac Grigore – director general adjunct;

4) Lupean Marius Vasile – director economic;

5) Luca Bogdan-Avram – director departament;

6) Tătaru Ion – director departament;

7) Petrescu Monica-Alexandra – director direcție;

8) Bordi Mădălina-Georgeta – expert;

9) Muntean Ionuț – inginer.

Modalitate de îndeplinire:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus,

— În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire:

Operatorul economic va completa secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare – Subcontractare. Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Eventuele minimumeisen:

În cazul în care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE, în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în ofertă cu precizarea procentului din contract ce urmează a fi subcontractat în baza respectivului acord. În conformitate cu prevederile art. 232 alin. (4) din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/nominalizați în oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Cuantum 36 986 RON. Valabilitate: 7 luni. Constituire: virament bancar în contul achiz. Cont RON: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Mediaș sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de participare/poliță de asigurare) emis de o instituție de credit/soc. de asigurări din România sau din alt stat din UE, prev. art. 42 alin. (3) si (5) din HG 394/2016, actualiz, aplicându-se. în cazul unei asocieri, instrum de garantare va fi emis în numele asocierii. în cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească, la prima cerere scrisa a achiz., valoarea instrumentului de garantare în cond. art. 43 din HG 394/2016, actualiz. în cazul instrum. de garantare emis de o instituție de credit, atunci ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garanție bancara emisa de o instituţie de credit din afara României va fi confirmata de o instituție de credit din România. în cazul în care GP este emisa de o societate de asigurare sub forma unei polițe de asigurare, atunci: achiz. își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Polița de asigurare va avea, la data prezentării, primele de asigurare plătite anticipat și integral, pentru 7 luni și societatea de asigurare va confima în scris îndeplinirea acestei obligații. Nu sunt acceptate sublimite și franșize. Dovada constituirii GP se încarcă în SEAP, odată cu oferta, în format electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprez. legal/împuternicit al op. ec., cel mai târziu la data si ora limită de depunere a ofertelor.

Cuantum 10 % din prețul contractului, fără TVA. Se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie să fie emis în numele asocierii.

Constituire: virament bancar în contul bancar al achizitorului sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de buna execuție/polița de asigurare de buna execuție) emis de o instituție de credit/societate de asigurări din România sau din alt stat din UE, în condițiile legii, aplicându-se prev. art. 42 alin. (3) şi (5) din HG nr. 394/2016, actualizată. Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție (GBE), oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa să obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra GBE entitatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării GBE, parţial sau total, contractantul are obligaţia, în max. 5 (cinci) zile lucrătoare de la data executarii, de a reîntregi garanţia raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii contractului, contractantul are obligația de a suplimenta valoarea GBE, în corelație cu noua valoare a contractului, în max. 5 zile lucrătoare de la data suplimentarii valorii contractului. Perioada de valabilitate a GBE se întinde pe toată durata de execuție a contractului. În cazul prelungirii duratei contractului, executantul va prelungi în mod corespunzător valabilitatea GBE pt a acoperi intreaga durata a contractului și va pune la dispozitia achizitorului originalul documentului de extinderea valabilitatii GBE în termen de max. 5 (cinci) zile de la data prelungirii duratei contractului.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractual va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractual va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor adresa de către operatorii economici interesați exclusiv în SEAP secțiunea „Întrebări”. Atragem atenția asupra faptului că fișierele atașate la solicitările de clarificări sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvălui identitatea operatorilor economici solicitanți, în caz contrar își asuma dezvăluirea identității. Entitatea contractantă menționează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit în documentația de atribuire. în cazul ofertei comune toți semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la secțiunile III.1.1.a), III.1.1.b)III.1.3.a), urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul ofertei comune, capacitatea tehnica și profesionala se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate a tuturor membrilor grupului. Ofertanții își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea și autenticitatea ofertei încărcate în SEAP. Toate documentele depuse în SEAP (oferta, răspunsurile la solicitările de clarificări adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnătură electronică extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic. Pentru persoana împuternicită să semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informațiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obține la adresa www.e-licitație.ro

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 8.4.2019. Entitatea contractantă limitează informațiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare „da” sau „nu” – secțiunea „Criterii de selecție” din DUAE A. „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerințele privind criteriile de selecție impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. – Direcția Juridică
Postadres: Piața C. I. Moțaș nr. 1
Plaats: Mediaș
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telefoon: +40 269803333
Internetadres: www.transgaz.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019