Leveringen - 386202-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Sömmerda: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-386202

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH
Postadres: Am Unterwege 19
Plaats: Sömmerda
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
Postcode: 99610
Land: Duitsland
E-mail: vwg@linienverkehr.de
Telefoon: +49 36343722020
Fax: +49 363437220200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.linienverkehr.soemmerda.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2128229/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: ING-büro dr.büchner
Postadres: Kittel 1
Plaats: Hörsel OT Mechterstädt
NUTS-code: DEG0C Gotha
Postcode: 99880
Land: Duitsland
Contactpersoon: Dr. Gerald Büchner
E-mail: gerald.buechner@gmail.com
Telefoon: +49 3622906697
Fax: +49 3622906696
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ing.buechner.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Standard-Niederflur- Linienbus

Referentienummer: Bü/03/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400 Bussen met verlaagde vloer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Niederflur- Linienomnibusses.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sömmerda

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Es ist ein Niederflur-LE-Linienomnibus zu liefern, Länge ca. 12 m.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kraftstoffverbrauch nach Sort 2 / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Fuhrparkkompatibilität / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Verfügbarkeit / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 20 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eintragung in einem Handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft,

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenzen zu gelieferten NF/LE-Bussen

Eventuele minimumeisen:

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Gewährleistungsbürgschaft

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

30 Tage nach Lieferung

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

GmbH; AG

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Thüringer Lasndesverwaltungsamt
Postadres: Jorge-Semprun-Platz 4
Plaats: Weimar
Postcode: 99423
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefoon: +49 361573321254
Fax: +49 361573321059
Internetadres: www.thueringen.de
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019