Leveringen - 386202-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Sömmerda: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-386202

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH
Postadres: Am Unterwege 19
Plaats: Sömmerda
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
Postcode: 99610
Land: Duitsland
E-mail: vwg@linienverkehr.de
Telefoon: +49 36343722020
Fax: +49 363437220200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.linienverkehr.soemmerda.de
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Standard-Niederflur- Linienbus

Referentienummer: Bü/03/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400 Bussen met verlaagde vloer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0D Sömmerda
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019