Leveringen - 386206-2019

14/08/2019    S156

Nederland-Utrecht: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2019/S 156-386206

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NedTrain B.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Stationshal 15
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 351 1CE
Land: Nederland
Contactpersoon: Vincent Jansen
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 302353897
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lighting System and Control Systems

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-309576

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lighting System and Control Systems

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ultimate Transportation Equipment GmbH
Postadres: Industriestraße 3
Plaats: Amstetten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3300
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019