Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386212-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Søborg: Energiemeters

2019/S 156-386212

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HMN Naturgas I/S
Nationaal identificatienummer: 32505821
Postadres: Gladsaxe Ringvej 11
Plaats: Søborg
NUTS-code: DK
Postcode: 2860
Land: Denemarken
E-mail: udbud@gasnet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://gasnet.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S
Nationaal identificatienummer: 40318941
Postadres: Tonne Kjærsvej 65
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK
Postcode: 7000
Land: Denemarken
E-mail: procurement@energinet.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.danskgasdistribution.dk

I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af aftale for løbende indkøb af rotationsmålere

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38551000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421110
38550000
65210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-118206

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Udbud af aftale for indkøb af rotationsmålere

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019