Leveringen - 386221-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Italië-Rome: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386221

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Terna Rete Italia
Postadres: Viale Egidio Galbani 70
Plaats: Roma
NUTS-code: IT
Postcode: 00156
Land: Italië
E-mail: eleonora.silvi@terna.it
Telefoon: +39 0683138111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ternareteitalia.it

Adres van het kopersprofiel: https://portaleacquisti.terna.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

0000030338 — Fornitura Licenze Oracle

Referentienummer: 0000030338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

0000030338 — Fornitura Licenze Oracle

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 356 865.84 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

0000030338 — Fornitura Licenze Oracle

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prezzo / Weging: 100
Prijs - Weging: ECO 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Licenze opzionali

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

La concorrenza è assente per motivi di privativa intellettuale.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3000070555
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contratto chiuso per la fornitura di Licenze Oracle.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oracle Italia S.r.l.
Plaats: Cinisello Balsamo
NUTS-code: IT
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 356 865.84 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TAR Lazio
Postadres: Via Flaminia 189
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019