Leveringen - 386235-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bedrijfswagens

2019/S 156-386235

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-273650)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nationaal identificatienummer: 00005886
Postadres: Sokolovská 42/217
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010
Postcode: 190 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Klára Špinková
E-mail: zakazky@akbrodec.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpp.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obnova vozidel – malá a velká užitková vozidla

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je dělena na tři (3) části.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-273650

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast (pouze pro část A)
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek (pouze pro část A)
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast (pouze pro část C)
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek (pouze pro část C)
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: