Diensten - 386253-2017

03/10/2017    S189

België-Brussel: Technische ondersteuning tijdens de overgangsfase van de milieuvoetafdruk

2017/S 189-386253

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische ondersteuning tijdens de overgangsfase van de milieuvoetafdruk.

Referentienummer: ENV.B.1/SER/2017/0004.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De testfase van de milieuvoetafdruk wordt eind 2017 afgerond met de goedkeuring van de definitieve regels van een productcategorie/organisatiesector (PEFCR — Product Environmental Footprint Category Rules (regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie)/OEFSR — Organisation Environmental Footprint Sector Rules (regels voor de milieuvoetafdruk van een organisatiesector)). Ongeveer 24 documenten zullen klaar zijn voor gebruik door belanghebbende organisaties.

De resultaten van de testfase zullen worden meegenomen in de mogelijke beleidsopties. Een mogelijke follow-upstructuur onder auspiciën van de Commissie (in voorkomend geval) wordt ten vroegste eind 2020 verwacht.

Er is een governancestructuur nodig voor de „overgangsperiode” (1.1.2018 tot en met 31.12.2020). De Commissie wil: i) zeker zijn dat de aanvullende documenten overeenkomstig de meest actuele milieuvoetafdrukmethoden en -richtsnoeren worden opgesteld; ii) de correcte tenuitvoerlegging van de ontwikkelde regels monitoren en controleren; iii) blijven discussiëren over ontwikkelingen rondom de milieuvoetafdruk en beduidende technische vragen met betrekking tot PEF/OEF-tenuitvoerleggingsmethoden en bestaande regels.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 467 158.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving –– dienstenovereenkomst voor 36 maanden met een begroting van 535 000 EUR. Elke ontvangen inschrijving die deze maximumbegroting overschrijdt, zal automatisch worden uitgesloten van de evaluatieprocedure.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2017/S 044-079856 van 3.3.2017 met als titel „Helpdesk inzake milieuvoetafdruk” met een begroting van 400 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 088-171194
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0203/2017/762537/SER/ENV.B.1
Benaming:

Technische ondersteuning tijdens de overgangsfase van de milieuvoetafdruk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/09/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thinkstep AG
Postadres: Hauptstr. 111-113
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 70771
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maki Consulting GmbH
Postadres: Sepp-Zehentner-Straße 33
Plaats: Stephanskirchen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 83071
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 535 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 467 158.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2017