Diensten - 38628-2017

Beknopt weergeven

01/02/2017    S22

Nederland-Nieuwegein: Softwareprogrammering en -advies

2017/S 022-038628

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Ringwade 51
Plaats: Nieuwegein
Postcode: 3439 LM
Land: Nederland
Ter attentie van: Frank Spaaij
E-mail: frank.spaaij@politie.nl
Telefoon: +31 653576403

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Openbare orde en veiligheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Applicatiediensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Nederland, Odijk.

NUTS-code NL NEDERLAND

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De Dienst ICT van de Politie verzorgt de toegang, beheer en (door)ontwikkeling van alle centraal beheerde applicaties van de Politie. De applicaties zijn gericht op de eindgebruikers. Eindgebruikers zijn de bedrijfsvoering, de medewerkers van de Politie maar ook burgers die via de elektronische weg de Politie benaderen. De scope van applicatiediensten is: -(door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe applicaties; -beheren van applicaties; -het in samenhang met het (door)ontwikkelen en beheren van applicaties voorzien in testdiensten.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72200000 Softwareprogrammering en -advies, 72222300 Diensten in verband met informatietechnologie, 72500000 Informaticadiensten, 72254000 Testen van software, 72254100 Testen van systemen

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 0 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. EMVI. Weging 100
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2016 EA Applicatiediensten
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Accenture BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Capgemini Nederland BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: CGI Nederland BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: EBPI BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Ordina Nederland BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Titel: Raamovereenkomst applicatiediensten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.12.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 7
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sogeti Nederland BV
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Zie Politie Nederland.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 781
Plaats: Den Haag
Land: Nederland

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 20 dagen.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.1.2017