Diensten - 386297-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Bergamo: Diensten voor slibstorting

2019/S 156-386297

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniacque S.p.A.
Postadres: Via delle Canovine 21
Plaats: Bergamo
NUTS-code: ITC46
Postcode: 24126
Land: Italië
Contactpersoon: Ing. Giuseppe Gorzio
E-mail: gare@pec.uniacque.bg.it
Telefoon: +39 0353070111
Fax: +39 0353070110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uniacque.bg.it

Adres van het kopersprofiel: www.uniacque.bg.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servizio idrico integrato

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo anni 2019–2020

Referentienummer: 7449120
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513900
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo anni 2019–2020. 2 lotti.

Il Lotto 1 riguarda i fanghi prodotti presso i seguenti impianti di depurazione: Bagnatica, Bolgare, Boltiere, Calcinate, Calcio, Chiuduno, Cividate al Piano, Costa Volpino, Covo, Fontanella, Ghisalba, Gorlago, Grassobbio, Grumello del Monte, Lurano, Martinengo, Mornico al Serio, Palosco, Trescore Balneario, Valbrembo.

Il Lotto 2 riguarda i fanghi prodotti presso i seguenti impianti di depurazione: Bergamo, Casnigo, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Onore, Ponte Nossa, Ranica, Rovetta, Selvino, Strozza, Villa d'Ogna, Zogno.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo. Lotto 1: CIG 7924362E61

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46
Voornaamste plaats van uitvoering:

I fanghi sono prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dalla società Uniacque.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nessuna offerta è pervenuta entro il termine del 9.7.2019 — Ore 12:00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo. Lotto 2: CIG 79243769F0

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC46
Voornaamste plaats van uitvoering:

I fanghi sono prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dalla società Uniacque.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Nessuna offerta è pervenuta entro il termine del 9.7.2019 — Ore 12:00

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo. Lotto 1 — CIG 7924362E61

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Servizio biennale di recupero/smaltimento e trasporto dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Uniacque sul territorio della Provincia di Bergamo. Lotto 2 — CIG 79243769F0

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nessuna offerta è pervenuta entro il termine del 9.7.2019 — Ore 12:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sede staccata di Brescia
Postadres: Via Carlo Zima 3
Plaats: Brescia
Postcode: 25121
Land: Italië
Telefoon: +39 0302279401
Fax: +39 0302423383
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ufficio Gare
Postadres: Via Delle Canovine 21
Plaats: Bergamo
Postcode: 24126
Land: Italië
E-mail: gare@uniacque.bg.it
Telefoon: +39 0353070111
Fax: +39 0353070110

Internetadres: www.uniacque.bg.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019