Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 386364-2019

Beknopt weergeven

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Scheepsschroeven

2019/S 156-386364

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)
Postadres: Abbeywood, NH3
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jake Thomas
E-mail: Jake.Thomas156@mod.uk
Telefoon: +44 3067986070

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.contracts.mod.uk

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Procurement for 3 off Type 23 Propellers and 1 off Hunt Class Ship Set
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Bristol, City of.

NUTS-code UKK11

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Ship propellers procurement for 3 off type 23 propellers and 1 off hunt class ship set.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34913600

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 981 918 GBP

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Price. Weging 70
Lead time. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
MSS/093
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: MSS/093
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.7.2019
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Somers Forge Ltd
Postadres: Somers Forge, Prospect Road
Plaats: Halesowen
Postcode: B62 8DZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: jon.warr@somersforge.com
Telefoon: +44 1215855959

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 981 918 GBP
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 981 918 GBP
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 7
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts bulletin and www.contracts.mod.uk Go reference: GO-2019813-DCB-15244468.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)
Postadres: MOD Abbeywood, NH3
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Jake.Thomas156@mod.uk
Telefoon: +44 3067986070

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)
Postadres: MOD Abbeywood, NH3
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Jake.Thomas156@mod.uk
Telefoon: +44 3067986070

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Platform Systems (MPS)
Postadres: MOD Abbeywood, NH3
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Jake.Thomas156@mod.uk
Telefoon: +44 3067986070

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.8.2019