Leveringen - 386385-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Bloedlancetten

2019/S 156-386385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Vadsø
Noorwegen
Contactpersoon: Øyvind Kjørlaug
Telefoon: +47 91743219
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
NUTS-code: NO073

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/96667370.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Referentienummer: 2018/1424
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141900
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority has signed a contract or sample taking equipment for capillary sample taking — lancets for heel pricks.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
33100000
33140000
33141000
33141300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051
NUTS-code: NO052
NUTS-code: NO043
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contracting authority has signed a contract or sample taking equipment for capillary sample taking — lancets for heel pricks. We would like to sign one framework agreement. The annual need for lancets is estimated to approx.:

— normal foot 44 000;

— premature foot 3 000.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Total costs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-557244
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sample Taking Equipment for Capillary Sample Taking — Lancets for Heel Pricks

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediq Norge AS
Dyrskuevn. 13
Kløfta
2040
Noorwegen
Telefoon: +47 67024300
E-mail: anbud.no@mediq.com
Fax: +47 67024410
NUTS-code: NO012

Internetadres: http://www.mediqnorge.no/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
Noorwegen
Telefoon: +47 91743219
E-mail: oyvind.kjorlaug@helse-vest-innkjop.no
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019