Diensten - 386398-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: Energiebeheer

2019/S 156-386398

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid
Nationaal identificatienummer: 971 277 882
Postadres: Pb 8034 Dep.
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO
Postcode: 0030
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Hajo Schmidt-Horix
E-mail: Hajo.Schmidt-Horix@norad.no
Telefoon: +47 23980000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.norad.no

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336555

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247781&B=DFO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247781&B=DFO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for Technical Cooperation with the National Energy Authority in China on Power Market Reforms

Referentienummer: 18000931
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement covers a framework agreement whereby the successful tenderer will be assigned responsibility to provide the National Energy Authority of China (NEA) with international expertise relevant to optimize ongoing power market reform processes at national and provincial level. Norad has been requested to procure and manage the framework agreement on their behalf.

Specific tasks will be assigned under the framework agreement. The selected consultant will actively engage with key stakeholders to assess and provide recommendations on the design of an integrated national electricity market. The cooperation will in addition comprise facilitation of strategic dialogue, involving internationally renowned expertise on political and technical aspects of power market reform, as well as optional subsequent support for the implementation of power market reforms.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
51112000
65300000
71314000
75210000
85312300
85312320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement covers a framework agreement whereby the successful tenderer will be assigned responsibility to provide the National Energy Authority of China (NEA) with international expertice relevant to optimize ongoing power market reform processes at national and provincial level. Norad has been requested to procure and manage the framework agreement on their behalf.

Specific tasks will be assigned under the framework agreement. The selected consultant will actively engage with key stakeholders to assess and provide recommendations on the design of an integrated national electricity market. The cooperation will in addition comprise facilitation of strategic dialogue, involving internationally renowned expertise on political and technical aspects of power market reform, as well as optional subsequent support for the implementation of power market reforms.

The agreement has a duration of one year, with an option for the contracting authority to extend it up to a total of 4 years. The value of the framework agreement is estimated to be between 2 NOK and 14 000 000 NOK ex. VAT for the total of 4 years.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Norad has the option to extend the agreement 3 times, up to a maximum of 4 years.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Legally established business:

The tenderer must submit a certificate of registration or register transcript (sole proprietorships) from the central coordinating register of legal entities.

Tax certificates:

Norwegian tenderers must submit a tax certificate for value-added tax, taxes and social contributions (Norwegian suppliers: form RF-1316). The tax certificates must not be older than six (6) months calculated from expiry of the closing date for submission of tenders. Sole proprietorships must submit confirmation that they are not registered in the VAT register. Overseas tenderers must submit equivalent tax certificates from their own countries.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Confidentiality declaration:

Personnel used to conduct assignments under the framework agreement must sign a confidentiality declaration before they can commence work.

Data processing agreement — GDPR:

The winning tenderer and Norad shall enter into a data processing agreement before work can start.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: KOFA — Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postadres: Zander Kaaes gate 7/Postboks 511 Sentrum
Plaats: Bergen
Postcode: 5805
Land: Noorwegen
E-mail: post@kofa.no
Telefoon: +47 55193000

Internetadres: http://www.kofa.no

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: KOFA — Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: KOFA — Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Plaats: Bergen
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019