Diensten - 386408-2019

14/08/2019    S156

Noorwegen-Stjørdal: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386408

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Værnesregionen Innkjøp
Nationaal identificatienummer: 939 958 851
Postadres: Kjøpmannsgt. 12
Plaats: Stjørdal
NUTS-code: NO062 Nord-Trøndelag
Postcode: 7500
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kjetil Nyborg
E-mail: Kjetil@varinn.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/innkjop
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice for Frittstående Noark 5 godkjent arkivkjerne [Independent Noark 5 certified archive core]

Referentienummer: 2017/8520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39132000 Archiefsystemen
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72252000 Computerarchiveringsdiensten
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO062 Nord-Trøndelag
NUTS-code: NO061 Sør-Trøndelag
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2017/8520
Benaming:

Independent Noark 5 Certified Archive Core

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Documaster AS
Nationaal identificatienummer: 995 475 383
Postadres: Skøyen, 5. etasje, Karenslyst Allé 9A
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0278
Land: Noorwegen
Internetadres: http://www.documaster.no
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding