Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 386408-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Noorwegen-Stjørdal: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386408

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Værnesregionen Innkjøp
Nationaal identificatienummer: 939 958 851
Postadres: Kjøpmannsgt. 12
Plaats: Stjørdal
NUTS-code: NO062
Postcode: 7500
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kjetil Nyborg
E-mail: Kjetil@varinn.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.varnesregionen.no/fellestjenester/innkjop

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prior Information Notice for Frittstående Noark 5 godkjent arkivkjerne [Independent Noark 5 certified archive core]

Referentienummer: 2017/8520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39132000
72200000
72252000
72260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO062
NUTS-code: NO061
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2017/8520
Benaming:

Independent Noark 5 Certified Archive Core

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Documaster AS
Nationaal identificatienummer: 995 475 383
Postadres: Skøyen, 5. etasje, Karenslyst Allé 9A
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011
Postcode: 0278
Land: Noorwegen

Internetadres: http://www.documaster.no

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 800 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding