Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 386409-2019

Submission deadline has been amended by:  416547-2019
14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Hokksund: Gezondheidsdiensten

2019/S 156-386409

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Øvre Eiker kommune
Nationaal identificatienummer: 954597482
Postadres: Stasjonsgata 24
Plaats: Hokksund
NUTS-code: NO
Postcode: 3301
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kristina H. Bauhr
E-mail: kristina.bauhr@ovre-eiker.kommune.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ovre-eiker.kommune.no/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Response Centre Services as well as the Hire of Welfare Technology

Referentienummer: 2019/6163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 13/01/2020
Einde: 13/01/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors