Diensten - 386409-2019

Submission deadline has been amended by:  416547-2019
14/08/2019    S156

Noorwegen-Hokksund: Gezondheidsdiensten

2019/S 156-386409

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Øvre Eiker kommune
Nationaal identificatienummer: 954597482
Postadres: Stasjonsgata 24
Plaats: Hokksund
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 3301
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kristina H. Bauhr
E-mail: kristina.bauhr@ovre-eiker.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.ovre-eiker.kommune.no/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Response Centre Services as well as the Hire of Welfare Technology

Referentienummer: 2019/6163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032 Buskerud
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 13/01/2020
Einde: 13/01/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors