Leveringen - 386866-2019

16/08/2019    S157    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Maastricht: Chirurgische laser

2019/S 157-386866

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: academisch ziekenhuis Maastricht
Nationaal identificatienummer: 14124959
Postadres: P. Debyelaan 25
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6229 HX
Land: Nederland
Contactpersoon: Olger Zegers
E-mail: olger.zegers@mumc.nl
Telefoon: +31 433874877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mumc.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=130390

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CO2 laser t.b.v. KNO

Referentienummer: 130390
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169100 Chirurgische laser
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL-6229 HX Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van een CO2 laser t.b.v. de afdeling Keel- Neus- en Oren chirurgie aan te besteden. Het gaat hier om technische vervanging van de huidige in gebruik zijnde laser. Bij voorkeur wordt deze nog in kalenderjaar 2019 vervangen.

Echter, daar hier mogelijk sprake is van een monopolistische marktvorm, wenst Aanbestedende dienst deze omstandigheid eerst nader te onderzoeken alvorens met de feitelijke aanbestedingsprocedure zelf te starten. Het verzoek is derhalve aan potentiële inschrijvers om zich te melden indien men in staat is tot het leveren van een CO2 laser t.b.v. KNO welke aan de volgende specificaties voldoet:

— Vergelijkbaar met de Lumenis UltraPulse Duo (spiegelarm en fiberpoort voor het aansluiten van een fiber) van fa. Laservision

— Minimaal in te stellen vermogen is ongeveer 0.05 watt

— Maximaal vermogen is ongeveer 60 wattIn te stellen pulse energie is ongeveer 2mJ tot en met 225mJ

— Pulse rate is ongeveer 1 tot 1 000 pulsen per seconde

— Maximale pulseduur is continue

— Thermische schade is ongeveer 25 μm

— Micromanipulator geschikt voor Zeiss microscopen

— Disposable laserfibers (bv. om tijdens hoofd-hals procedures gebieden te behandelen die je niet door de microscoop kunt zien of voor het breder inzetten van de laser tijdens middenoor operaties)

— Onderhoud

— Technische levensduur ongeveer 9 jaar

Mocht u in staat zijn betreffende, vergelijkbare laser te leveren, gelieve dan contact op te nemen met: Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

Let op: deze oproep heeft een geldigheidstermijn van 57 kalenderdagen vanaf morgenmiddag 14.8.2019 12:00 uur. Mochten zich binnen de gestelde termijn geen potentiële inschrijvers hebben gemeld, dan zal Aanbestedende dienst het aanbestedingstraject vervolgen middels gebruikmaking van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Olger Zegers, Senior Inkoper, Afdeling Inkoop, academisch ziekenhuis Maastricht, tel. +31 (0)43-3874877, email olger.zegers@mumc.nl.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019