Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 387420-2016

04/11/2016    S213    Europese Rekenkamer - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Levering van grafisch en kopieerpapier

2016/S 213-387420

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Reception-Procurement Service
Telefoon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van grafisch en kopieerpapier.

Referentienummer: AO 581.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197643
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Rekenkamer beoogt de gunning van een meerjarige raamovereenkomst voor de levering over 4 jaar van grafisch en kopieerpapier van divers(e) gramgewicht, grootte en kleur dat voldoet aan bepaalde technische criteria en milieunormen die vermeld staan in deel B van het bestek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197642
30197643
30197644
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Europese Rekenkamer beoogt de gunning van een meerjarige raamovereenkomst voor de levering over 4 jaar van grafisch en kopieerpapier van divers(e) gramgewicht, grootte en kleur dat voldoet aan bepaalde technische criteria en milieunormen die vermeld staan in deel B van het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de Europese Unie.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten een gescande versie (pdf) verstrekken van de naar behoren ondertekende en gedagtekende verklaring op erewoord inzake de in het aanbestedingsdossier vermelde uitsluitings- en selectiecriteria, waaruit blijkt dat de inschrijvers zich niet bevinden in een van de gevallen die worden vermeld in artikel 106 en artikel 107 van het Financieel Reglement en waaruit blijkt dat zij voldoen aan alle voornoemde selectiecriteria. De gegadigde aan wie de opdracht wordt gegund, moet alle bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat hij over de rechtspersoonlijkheid beschikt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende documenten:

— akte van oprichting van het bedrijf en statuten met de laatste bijwerking ervan of uitsluitend de bijgewerkte statuten indien deze dezelfde waarde als de oprichtingsakte hebben,

— bewijs van inschrijving in het beroepsregister of het handels- of bedrijfsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten een gescande versie (pdf) verstrekken van de naar behoren ondertekende en gedagtekende verklaring op erewoord inzake de in het aanbestedingsdossier vermelde uitsluitings- en selectiecriteria, waaruit blijkt dat de inschrijvers zich niet bevinden in een van de gevallen die worden vermeld in artikel 106 en artikel 107 van het Financieel Reglement en waaruit blijkt dat zij voldoen aan alle voornoemde selectiecriteria. De gegadigde aan wie de opdracht wordt gegund, moet alle bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat hij over de economische en financiële draagkracht beschikt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende documenten:

— verklaring betreffende de algemene omzet over de laatste 2 volledige boekjaren, alsook de omzet tijdens een identieke periode voor hetzelfde activiteitengebied als dat waarnaar de opdracht verwijst. Voor het allerlaatste en meest recente boekjaar mogen, met het oog op de evaluatie van de financiële draagkracht, omzetattesten worden verstrekt die naar behoren zijn ondertekend door een accountant, een financieel controleur of een bedrijfsrevisor die op regelmatige wijze zijn ingeschreven op de beroepslijsten, indien de officiële rekeningen nog niet zijn opgesteld en afgesloten, ingediend en gecertificeerd. Ter staving van de omzetverklaring moet(en) de inschrijver(s) financiële overzichten verstrekken (die, in voorkomend geval, zijn gepubliceerd indien publicatie is verplicht) met betrekking tot de laatste 2 volledige boekjaren of, bij gebrek daaraan, een attest overleggen over de voorlopige rekeningen (bij te voegen) op voorwaarde dat dit naar behoren is ondertekend door een accountant, een financieel controleur of een erkend bedrijfsrevisor, indien de laatste rekeningen nog niet officieel zijn opgesteld, afgesloten, ingediend en gecertificeerd.

Indien de inschrijver om een uitzonderlijke reden die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn financiële draagkracht aantonen aan de hand van andere documenten die de aanbestedende dienst geschikt acht.

Eventuele minimumeisen:

het vereiste minimum voor de gerealiseerde omzet bedraagt gemiddeld 100 000 EUR per jaar over de in beschouwing genomen periode.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten een gescande versie (pdf) verstrekken van de naar behoren ondertekende en gedagtekende verklaring op erewoord inzake de in het aanbestedingsdossier vermelde uitsluitings- en selectiecriteria, waaruit blijkt dat de inschrijvers zich niet bevinden in een van de gevallen die worden vermeld in artikel 106 en artikel 107 van het Financieel Reglement en waaruit blijkt dat zij voldoen aan alle voornoemde selectiecriteria. De gegadigde aan wie de opdracht wordt gegund, moet alle bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat hij over de technische en beroepsbekwaamheid beschikt. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de volgende documenten:

— een lijst van opdrachten van vergelijkbare categorie die momenteel worden uitgevoerd of tijdens de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd, met vermelding van het bedrag, alsook de data en de plaats van uitvoering en voltooiing, en met vermelding of de begunstigde van de leveringen een privaat- of een publiekrechtelijk persoon is.

Eventuele minimumeisen:

hiertoe moeten inschrijvers:

— beschikken over minstens 3 jaar ervaring met prestaties die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige opdracht,

— tijdens de laatste 3 jaar minstens 3 leveringsopdrachten hebben uitgevoerd die qua aard en totale waarde (minstens 150 000 EUR) vergelijkbaar zijn (zie formulier 5).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/12/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers of hun vertegenwoordigers die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, wordt verzocht zich schriftelijk te melden (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu fax +352 4398 46667) uiterlijk 21.12.2016 (12:00) en moeten hun machtiging tot vertegenwoordiging van hun bedrijf of consortium overleggen. 1 persoon per bedrijf of per consortium is toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Onderhavige uitnodiging tot inschrijving vormt geen enkele contractuele verbintenis voor de Rekenkamer. Deze ontstaat pas bij ondertekening van het contract met de geselecteerde begunstigde.

Aanvragen voor aanvullende inlichtingen moeten worden ingediend via de link „Een vraag stellen” van het tabblad „Vragen en antwoorden” van de bijbehorende Ted-eTenderingpagina (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1977).

Er wordt niet geantwoord op aanvragen voor aanvullende inlichtingen die minder dan 5 werkdagen vóór de einddatum voor indiening van de inschrijvingen worden ontvangen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Procurement Service
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetadres: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/10/2016