We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Služby - 387534-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

04/11/2015    S213    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na zber údajov z pozemných pozorovaní (GBOC) na validáciu produktov globálneho monitorovania krajiny programu Copernicus

2015/S 213-387534

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Inštitút pre trvalo udržateľné životné prostredie
Poštová adresa: via Enrico Fermi 2749 (TP 581)
Mesto/obec: Ispra VA
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: C. Santi
E-mail: jrc-ies-procurement@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://ec.europa.eu/jrc/

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1100

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Iné: výskum.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Rámcová zmluva na zber údajov z pozemných pozorovaní (GBOC) na validáciu produktov globálneho monitorovania krajiny programu Copernicus.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Služby sa budú vykonávať v priestoroch dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 3 000 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
„Globálna územná zložka pozemnej služby GMES“ (GOP-GL) v rámci európskeho programu monitorovania Zeme Copernicus (predtým označovaný ako GMES), pod vedením GR Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, vstúpila do fázy svojej počiatočnej prevádzky (GIO) potom, čo začalo platiť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22.9.2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013).
Program úplnej prevádzky (2014 – 2020) sa začal v zmysle nariadenia o programe Copernicus [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010].
V rámci nariadenia o programe Copernicus sa v článku 6.2 uvádza špecifický odkaz na pozemné údaje na validáciu produktov EO:
— poskytnutie lokálnych údajov na ciele kalibrácie a validácie pozorovaní špecializovaných misií a
— poskytovanie, archivácia a šírenie údajov získaných podpornou misiou, ktoré dopĺňajú údaje získané špecializovanou misiou.
Tieto úlohy GBOC-GL môžu byť súčasťou 1 kroka, ktoré budú okrem iného pomáhať používateľom pri posudzovaní vhodnosti záznamu monitorovania krajiny v rámci GIO a programu Copernicus na daný účel.
Premetom tohto obstarávania služieb GBOC-GL je:
i) zber údajov existujúcich pozemných meraní z viacerých rokov a získavanie budúcich pozemných meraní podľa jasne definovaných a akceptovaných protokolov a
ii) realizácia a údržba databázy obsahujúcej pozorovania a pomocné údaje a webovej platformy, ktorá umožní používateľom prístup k vyššie uvedeným súborom údajov a súvisiacim metaúdajom.
Táto služba je usporiadaná do 3 zložiek:
1) zber údajov z pozemných meraní z viacerých rokov vrátane historických časových radov z existujúcich lokalít;
2) získavanie pozemných meraní z viacerých rokov pre ďalšie lokality a
3) distribúcia údajov používateľom v rámci činností validácie produktov monitorovania krajiny.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48810000, 35631200, 38126200

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Cieľom tejto zákazky je zriadiť a prevádzkovať systematický zber a distribúciu pozemných pozorovaní na validáciu produktov pozorovania Zeme vytvorených v rámci globálnej územnej zložky.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 3 000 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 1
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ekonomický subjekt môže predložiť ponuku buď ako samostatný uchádzač, alebo ako partner v rámci konzorcia (s právnou subjektivitou alebo bez nej). V oboch prípadoch sú povolené subdodávky.
Uchádzač musí jasne určiť úlohu každého ekonomického subjektu – samostatný uchádzač, partner v rámci konzorcia alebo subdodávateľ. To platí aj v prípade, že zapojené subjekty patria do rovnakej skupiny.
Každý partner v rámci konzorcia berie na seba spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť voči obstarávateľovi za realizáciu zákazky a v prípade, že ponuka konzorcia bude úspešná, sa stane zmluvnou stranou. Konzorcium musí vymenovať 1 právny subjekt („vedúci konzorcia“), ktorý bude mať plnú moc pre záväzky konzorcia a každého z jeho členov počas vykonávania zákazky a ktorý bude zodpovedný za administratívne riadenie zákazky (vystavovanie faktúr, prijímanie platieb atď.) v mene všetkých ostatných partnerov.
Subdodávateľská činnosť predstavuje situáciu, keď dodávateľ uzatvorí právne vzťahy s inými právnymi subjektmi, ktoré budú vykonávať časť zákazky v jeho mene. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť voči obstarávateľovi za realizáciu zákazky. Využívanie samostatne zárobkovo činných osôb alebo využívanie činností alebo pracovníkov iného právneho subjektu, úplne odlišného od dodávateľa, sa kvalifikuje ako subdodávateľská činnosť, nezávisle od platných vnútroštátnych právnych predpisov.
Uchádzači musia uviesť podiel zákazky, ktorý plánujú realizovať prostredníctvom subdodávok. Takisto musia uviesť všetkých subdodávateľov:
— na ktorých kapacity sa spoliehajú v záujme splnenia minimálnych úrovní spôsobilosti v rámci bodov III.2.2 a III.2.3,
— ktorých jednotlivý podiel na zákazke je vyšší ako 20 %, alebo
— všetkých subdodávateľov, ak celková hodnota subdodávok presahuje 70 % celkovej zmluvnej hodnoty.
Subdodávatelia musia predložiť písomné vyhlásenie o zámere, v ktorom potvrdia svoju ochotu podieľať sa na vykonávaní zákazky, ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Akákoľvek zmena subdodávateľa počas vykonávania zákazky bude predmetom predchádzajúceho písomného schválenia obstarávateľom.
Samostatný uchádzač alebo konzorcium sa takisto môžu spoliehať na kapacity iných subjektov v záujme splnenia minimálnych úrovní spôsobilosti v rámci bodov III.2.2 a III.2.3, a to bez ohľadu na charakter právneho spojenia medzi nimi. V takom prípade musí obstarávateľovi dokázať, že bude mať k dispozícii prostriedky potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením záväzného vyhlásenia zo strany týchto subjektov. Spoliehanie sa na kapacity tretej strany, ktorá predstavuje právny subjekt odlišný od samostatného uchádzača alebo členov konzorcia, aj keď prípadne patrí do rovnakej skupiny ekonomických subjektov, sa na účely tohto konania považuje za subdodávateľskú činnosť. Ak bude zákazka pridelená uchádzačovi, ktorý sa spolieha na tretiu stranu zabezpečujúcu viac ako 70 % minimálnych požiadaviek na ekonomickú a finančnú spôsobilosť, ktoré sú uvedené v bode III.2.2, obstarávateľ bude požadovať, aby táto tretia strana podpísala zmluvu a stala sa spoločne a nerozdielne zodpovednou za vykonanie zákazky spolu s uchádzačom.
V ponuke musí byť jasne špecifikované postavenie a úloha každého partnera konzorcia a určených subdodávateľov. Sprievodný list musí uvádzať meno uchádzača (vrátane všetkých partnerov v prípade konzorcia) a subdodávateľa (subdodávateľov) vrátane tretích strán, na ktorých kapacity sa uchádzač spolieha, a meno jednej kontaktnej osoby v súvislosti s týmto konaním. V prípade konzorcií musí sprievodný list podpísať každý partner, resp. partner s náležitým oprávnením podpísať ponuku a zmluvu v mene všetkých partnerov. V druhom prípade môže mať oprávnenie napríklad formu splnomocnenia, vyhlásenia o zámere alebo dohody o konzorciu.
Uchádzači (všetci partneri v prípade konzorcia) musia takisto predložiť čitateľnú kópiu oznámenia o vymenovaní osôb oprávnených zastupovať uchádzača pri rokovaniach s tretími stranami a pri súdnych konaniach alebo kópiu zverejnenia takéhoto vymenovania, ak sa takéto zverejnenie vyžaduje na základe právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný právny subjekt. Akékoľvek delegovanie tohto oprávnenia na iného zástupcu, ktorý nie je uvedený v oficiálnom vymenovaní, musí byť zdokumentované.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Výmena zamestnancov:
Očakáva sa, že osoby zodpovedné za vykonanie zmlúv ostanú zodpovedné počas primeraného obdobia. Malo by sa zabrániť tomu, aby zmena týchto osôb mohla ohroziť včasné a náležité vykonanie zmlúv. V každom prípade sa nahradenie osoby počas vykonávania zmluvy uskutoční iba s predbežným súhlasom obstarávateľa. Navrhovaná osoba bude musieť v prípade výmeny spĺňať tie isté minimálne požiadavky, ako sú požiadavky uvedené v bode III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Kritériá vylúčenia:
Uchádzači nebudú spôsobilí zúčastniť sa na tomto konaní, ak sa nachádzajú v niektorej zo situácií vylúčenia uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012. Uchádzači (vrátane partnerov konzorcia) a subdodávatelia určení podľa bodu III.1.3 musia podpísať čestné vyhlásenie (dostupné na webovej stránke na elektronické predkladanie ponúk, uvedenej v bode I.1), aby potvrdili, že sa nenachádzajú v žiadnej z týchto situácií.
Na žiadosť obstarávateľa musí úspešný uchádzač (vrátane všetkých partnerov v prípade konzorcia) a všetci subdodávatelia určení podľa bodu III.1.3. predložiť podporné dokumenty uvedené v článku 143 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012.
Obstarávateľ môže upustiť od povinnosti predložiť požadované podporné dokumenty, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného obstarávacieho konania a za podmienky, že dátum vydania týchto dokumentov nie je starší ako 1 rok od dátumu oznámenia o pridelení zákazky a že sú ešte stále platné. V tomto prípade musí uchádzač čestne vyhlásiť, že bol poskytnutý dokumentárny dôkaz počas predchádzajúceho obstarávacieho konania, a potvrdiť, že v tejto situácii nenastali žiadne zmeny.
2. Kritériá výberu:
Právna spôsobilosť:
Uchádzači (všetci partneri v prípade konzorcia) musia preukázať, že majú potrebnú právnu spôsobilosť na vykonanie zákazky predložením osvedčenia o svojom zápise v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri v krajine, v ktorej majú sídlo/registráciu. Ak z dôvodov súvisiacich s jeho stanovami alebo právnym postavením nie je uchádzač povinný alebo oprávnený na zápis do takéhoto registra, obstarávateľ môže akceptovať ako uspokojivý dôkaz prísažné vyhlásenie alebo osvedčenie, členstvo v špecifickej organizácii, výslovné oprávnenie alebo zápis v registri platcov DPH.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia mať ročný obrat, ktorý spĺňa minimálnu úroveň spôsobilosti.
Za každého uchádzača (každého partnera v prípade konzorcia) a každého subdodávateľa, na ktorého kapacity sa uchádzač spolieha v záujme splnenia minimálnej úrovne ekonomickej a finančnej spôsobilosti, musí byť predložený nasledujúci dôkaz:
— kópia výkazov ziskov a strát za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, uverejnené a/alebo auditované, alebo v prípade, že ich uverejnenie/audit sa nepožaduje v práve obchodných spoločností krajiny, v ktorej má ekonomický subjekt sídlo, ktorých presnosť a správnosť bola samostatne overená zo strany riadne oprávneného zástupcu.
Ak poskytnuté dokumenty ukážu v niektorom roku čistú stratu, hospodársky subjekt musí ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti predložiť ďalší dokument, napríklad príslušné bankové referencie alebo písomné potvrdenie/vyhlásenie zo strany certifikovaných audítorov s potvrdením finančnej stability hospodárskeho subjektu, dôkaz o poistení zodpovednosti pri výkone povolania alebo príslušnú záruku od tretej strany (napríklad materskej spoločnosti).
Ak z nejakého výnimočného dôvodu, ktorý obstarávateľ pokladá za odôvodnený, hospodársky subjekt nie je schopný predložiť vyššie požadované referencie, môže svoju ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukázať iným dokumentom, ktorý obstarávateľ považuje za vhodný. V každom prípade je potrebné obstarávateľa aspoň informovať o výnimočnom dôvode a musí byť poskytnuté odôvodnenie. Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný dokument, ktorý umožní overenie ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektu, alebo dodatočné informácie a/alebo objasnenia prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov (internetové stránky, úradné orgány atď.).
Obstarávateľ môže upustiť od povinnosti hospodárskeho subjektu predložiť vyššie uvedené dôkazové dokumenty, ak mu takýto dôkaz už bol predložený na účely iného obstarávacieho konania za posledných 6 mesiacov a za podmienky, že je v súlade s požiadavkami tejto výzvy na predloženie ponúk. V takom prípade musí hospodársky subjekt poskytnúť referencie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania a útvaru Komisie, pre ktorý bol dôkaz poskytnutý.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, ak poskytnuté dôkazy vzbudzujú veľké obavy o jeho finančnú životaschopnosť na vykonanie zákazky, a ak sa uchádzačovi nepodarilo zmierniť tieto obavy poskytnutím pripomienok alebo iných dôkazov o finančnej životaschopnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Celkový obrat za posledný finančný rok alebo priemerný ročný obrat uchádzača za posledné 3 finančné roky musí byť aspoň 750 000 EUR.
Táto minimálna úroveň sa bude hodnotiť vo vzťahu k uchádzačovi ako celku, vrátane kombinovaných kapacít všetkých partnerov v prípade konzorcia a všetkých subdodávateľov, na ktorých kapacitu sa uchádzač spolieha v záujme splnenia minimálnej úrovne spôsobilosti.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači musia predložiť:
1. Zoznam dostupných ľudských zdrojov plánovaných na prácu pri realizácii zákazky vrátane vzdelania a odborných kvalifikácií, životopisov, zoznamu ich príslušných publikácií a zaradenia do podobných projektov alebo do vývoja podobného softvéru s preukázaním nasledujúcej spôsobilosti a odbornosti na vykonanie požadovaných služieb:
1) koordinátor projektu;
2) vedúci kontroly projektu;
3) samostatní vedeckí pracovníci v oblasti meraní in situ vhodných na validáciu produktov EO;
4) odborník na hodnotenie kvality a presnosti údajov;
5) vedúci softvérový inžinier.
2. Zoznam podobných zákaziek vykonaných počas 3 rokov pred konečným termínom na predloženie ponúk, a to najmä v oblasti zberu a distribúcie dlhodobých sérií pozemných pozorovaní na celosvetovej úrovni.
Zoznam predchádzajúcich zákaziek musí obsahovať podrobné údaje o dátumoch ich začatia a dokončenia, celkovej zmluvnej hodnote a rozsahu, úlohe a fakturovanej sume hospodárskeho subjektu.
3. Dôkaz o zavedení opatrení riadenia kvality pre službu na pozemné pozorovania.
4. Dôkaz o zavedení opatrení environmentálneho riadenia pre službu na pozemné pozorovania.
V prípade konzorcia alebo subdodávky musia požadovaný dôkaz predložiť tí partneri konzorcia/subdodávatelia, na kapacitu ktorých sa uchádzač spolieha s cieľom splniť minimálne úrovne spôsobilosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Tieto minimálne úrovne spôsobilosti sa budú hodnotiť vo vzťahu k uchádzačovi ako celku vrátane kombinovaných spôsobilostí všetkých partnerov v prípade konzorcia a všetkých subdodávateľov.
Pre bod III.2.3.1.1:
1) držiteľ univerzitného diplomu umožňujúceho prístup k titulu PhD. s viac ako 10-ročnými odbornými skúsenosťami;
2) preukázanie príslušných skúseností s koordináciou a riadením projektov prostredníctvom predloženia dôkazu o účasti vo vedeckých alebo priemyselných projektoch podobného rozsahu v danej oblasti v príslušnej pozícii počas posledných 3 rokov;
3) preukázané skúsenosti s účasťou vo vedeckých projektoch v rámci medzinárodnej siete;
4) minimálne úrovne znalosti anglického jazyka: počúvanie, čítanie, písanie – C2, hovorenie – C1 alebo rovnocenná.
Pre bod III.2.3.1.2:
1) držiteľ univerzitného diplomu umožňujúceho prístup k titulu PhD. s viac ako 10-ročnými odbornými skúsenosťami;
2) preukázanie príslušných skúseností s riadením vedeckých projektov prostredníctvom predloženia dôkazu o účasti vo vedeckých alebo priemyselných projektoch podobného rozsahu v danej oblasti v príslušnej pozícii počas posledných 3 rokov;
3) minimálne úrovne znalosti anglického jazyka: počúvanie, čítanie, písanie – C2, hovorenie – C1 alebo rovnocenná.
Pre bod III.2.3.1.3:
1) držiteľ titulu PhD. s viac ako 10-ročnými skúsenosťami alebo držiteľ univerzitného diplomu umožňujúceho prístup k titulu PhD. s viac ako 15-ročnými skúsenosťami;
2) preukázanie príslušných skúseností na základe účasti vo funkcii vedúceho výskumného tímu vo vedeckých alebo priemyselných projektoch podobného rozsahu v danej oblasti počas posledných 3 rokov;
3) preukázaná reputácia a vedecká kvalita potvrdená prostredníctvom zoznamu vedeckých publikácií v danej oblasti v recenzovaných časopisoch;
4) minimálne úrovne znalosti anglického jazyka: počúvanie, čítanie, písanie – C2, hovorenie – C1 alebo rovnocenná.
Pre bod III.2.3.1.4:
1) držiteľ univerzitného diplomu umožňujúceho prístup k titulu PhD. s viac ako 10-ročnými odbornými skúsenosťami;
2) minimálne 5-ročné odborné skúsenosti so získavaním alebo s využívaním meraní in situ vhodných na validáciu produktu EO;
3) minimálne úrovne znalosti anglického jazyka: počúvanie, čítanie, písanie – C1, hovorenie – B2 alebo rovnocenná.
Pre bod III.2.3.1.5:
1) držiteľ univerzitného diplomu umožňujúceho prístup k titulu PhD. s viac ako 10-ročnými skúsenosťami;
2) minimálne 5-ročné odborné skúsenosti s navrhovaním webových stránok na distribúciu veľkého množstva súborov údajov pre verejných používateľov;
3) minimálne 3-ročné odborné skúsenosti v oblasti navrhovania databáz s prístupom prostredníctvom webových klientov.
Pre bod III.2.3.2:
uchádzači musia poskytnúť aspoň 3 referencie.
Pre bod III.2.3.3:
minimálne úrovne možných požadovaných noriem sú certifikáty ISO/IEC 9001:2008 alebo rovnocenné, špecificky pre službu pozemných pozorovaní.
V prípade spoločných ponúk alebo ponúk od zoskupení sa toto kritérium splní, ak jeden z členov vyhovie týmto minimálnym požiadavkám.
Pre bod III.2.3.4:
minimálne úrovne možných požadovaných noriem sú certifikáty ISO/IEC 14001:2004 alebo rovnocenné, špecificky pre službu pozemných pozorovaní.
V prípade spoločných ponúk alebo ponúk od zoskupení sa toto kritérium splní, ak jeden z členov vyhovie týmto minimálnym požiadavkám.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
12.1.2016
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19.1.2016 - 10:00

Miesto:

Spoločné výskumné centrum, budova recepcie, 1. poschodie, miestnosť 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Program Copernicus.
VI.3)Doplňujúce informácie
Na žiadosť uchádzača môže obstarávateľ poskytnúť dodatočné informácie výhradne na ciele objasnenia povahy zákazky.
Akékoľvek žiadosti o poskytnutie ďalších informácií musia byť predložené písomne výlučne prostredníctvom webovej stránky pre elektronické obstarávania (e-tendering) na adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1100

v záložke „questions and answers“ (otázky a odpovede) kliknutím na možnosť „create a question“ (vytvoriť otázku).
Obstarávateľ nie je povinný odpovedať na žiadosti o dodatočné informácie doručené neskôr ako 5 pracovných dní pred konečným termínom predloženia ponúk.
Obstarávateľ môže z vlastnej iniciatívy informovať zainteresované strany o akejkoľvek chybe, nepresnosti, vynechaní alebo o akejkoľvek inej administratívnej chybe v texte výzvy na predloženie ponúk.
Akékoľvek dodatočné informácie, vrátane informácií uvedených vyššie, budú zverejnené na webovej stránke pre elektronické obstarávania (e-tendering) na vyššie uvedenej adrese.
Webová stránka pre elektronické obstarávanie bude pravidelne aktualizovaná a je vašou zodpovednosťou, aby ste počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy.
V súlade s článkom 134 ods. 1 písm. f) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29.10.2012 môže obstarávateľ počas 3 rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy využiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na obstaranie dodatočných služieb pozostávajúcich z opakovania podobných služieb (maximálne 50 % pôvodnej hodnoty zmluvy) zo strany hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka pridelí.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23.10.2015