Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 387535-2015

Beknopt weergeven

04/11/2015    S213

België-Brussel: Omschrijving en toepassing van het begrip „gunstige referentiewaarden voor soorten en habitats” in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de EU

2015/S 213-387535

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu
Postadres: BU9 01/005
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Omschrijving en toepassing van het begrip „gunstige referentiewaarden voor soorten en habitats” in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de EU.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 12: Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: „Extra muros”.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het bereiken van de „gunstige staat van instandhouding” voor habitats en soorten van communautair belang is de algemene doelstelling van de Habitatrichtlijn. „Gunstige referentiewaarden” zijn de belangrijkste referentieniveaus die worden gebruikt om in specifieke termen te omschrijven wanneer de „gunstige staat van instandhouding” voor individuele soorten en habitats is bereikt. Soortgelijke begrippen zijn van toepassing op de Vogelrichtlijn, hoewel deze minder duidelijk zijn omschreven en er andere termen worden gebruikt. De opdracht heeft 3 belangrijke doelstellingen:
ondanks het feit dat „gunstige referentiewaarden” essentiële elementen zijn voor het bepalen van de „afstand tot het doel” (d.i. de afstand tot de „gunstige staat van instandhouding”), heeft de laatste verslagleggingsronde in het kader van artikel 17 aangetoond dat deze waarden nog steeds slecht uitgewerkt zijn en vaak op onsamenhangende wijze worden toegepast in de lidstaten. Dit wordt als problematisch ervaren omdat het kan leiden tot zeer verschillende interpretaties met betrekking tot de algemene doelstelling die in het kader van de natuurrichtlijnen moet worden bereikt.
Daarom heeft deze opdracht 3 belangrijke doelstellingen:
1) de ondersteuning van de ontwikkeling van methodologieën en richtsnoeren betreffende de wijze waarop „gunstige referentiewaarden” moeten worden vastgesteld en het testen van de methoden;
2) de toepassing van de resulterende methode (d.w.z. de vaststelling van „gunstige referentiewaarden”) voor een bepaalde groep habitats en soorten;
3) het vertalen van de biogeografische of op populatie gebaseerde „gunstige referentiewaarden” naar concrete maatregelen en actie op het niveau van de lidstaten aan de hand van voorbeelden en richtsnoeren.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90700000 Milieuzorgdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 259 680 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit van de voorgestelde methodologie. Weging 50
2. Organisatie van het werk. Weging 30
3. Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole. Weging 20
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
ENV.B.3/SER/2015/0009.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 38-064198 van 24.2.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 81-142309 van 25.4.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 07.0202/2015/715107/SER/ENV.B.3
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.10.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Alterra, institute within the legal entity Stichting DLO
Postadres: Droevendaalsesteeg 3
Plaats: Wageningen
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 300 000 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 259 680 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 24
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 60 %
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht die/dat wordt uitbesteed: 4 % + 9 % + 7 % + 10,5 % + 8 % + 10,5 % + 5 % + 6 %.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke overeenkomst, gebruikmaken van de buitengewone onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht), bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten (voor maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht) die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund.

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2015/S 38-064198 van 24.2.2015 met een begroting van 300 000 EUR; deze bedraagt nu tussen 250 000 EUR en 300 000 EUR.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.3.1.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
23.10.2015