Diensten - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luxemburg-Luxemburg: Verhuizing van de administratieve diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

2018/S 171-387877

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://curia.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verhuizing van de administratieve diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Referentienummer: COJ-PROC-18/006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98392000 Verhuizingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Hof van Justitie heeft besloten om onderhavige aanbesteding te lanceren met de bedoeling een dienstenovereenkomst te sluiten voor de verhuizing van de verschillende administratieve entiteiten van het Hof van Justitie in het kader van het vrijmaken van de kantoren van gebouw T/Tbis en het betrekken van de nieuwe Toren C, die momenteel in aanleg is, van zijn gebouwencomplex.

De opdracht omvat 5 werkpakketten:

— coördinatie en voorbereidende werken voor de verhuizing;

— terbeschikkingstelling van verschillende materialen (vrachtwagens, goederenliften, transportwagens, dozen enz.);

— eigenlijke verhuisdiensten;

— coördinatie van het ontkoppelen en opnieuw aansluiten van telefoontoestellen, computers en printers;

— coördinatie van reinigingsdiensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg, Luxemburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige aanbesteding beoogt het verlenen van bijstand, coördinatie en opvolging van de verhuisdiensten van de medewerkers van de verschillende diensten van het Hof van Justitie, evenals de verhuisdiensten van de verschillende administratieve entiteiten van het Hof van Justitie in het kader van het vrijmaken van de kantoren van gebouw T/Tbis en het betrekken van de nieuwe Toren C, die momenteel in aanleg is, van zijn gebouwencomplex.

In het bijzonder omvat de opdracht onder meer de volgende 2 aspecten: voorbereiding van de verhuizing en de eigenlijke verhuisdiensten, met inbegrip van aanverwante diensten.

Zie voor gedetailleerde informatie bijlage I - technische specificaties van de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2019
Einde: 16/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er worden verkenningsbezoeken georganiseerd op de data die zijn vermeld in de uitnodiging tot inschrijving. Aanwezigheid bij het verkenningsbezoek is verplicht en inschrijvingen van ondernemers die hieraan niet hebben deelgenomen zullen worden verworpen. Ondernemers die wensen deel te nemen aan het verkenningsbezoek moeten hun interesse per e-mail kenbaar maken op het volgende e-mailadres: AO-UGB@curia.europa.eu

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie punt 5.4.1) van het bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/11/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

De opening van de inschrijvingen vindt plaats in de kantoren van het Hof van Justitie van de Europese Unie, op het volgende adres: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De inschrijvers die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, wordt gevraagd dit uiterlijk op 5.11.2018 schriftelijk kenbaar te maken op het volgende e-mailadres: AO-UGB@curia.europa.eu 1 enkele vertegenwoordiger per inschrijver is toegestaan. Hij moet bij de opening van de inschrijvingen zijn identiteitskaart overleggen, en een document waaruit de bevoegdheid blijkt om de inschrijvende onderneming te vertegenwoordigen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/08/2018