Diensten - 388393-2019

16/08/2019    S157    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 157-388393

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Meelis Männiste
E-mail: meelis.manniste@kemit.ee
Telefoon: +372 6265010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemit.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Referentienummer: 207244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 105 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Arendustöö projektiplaani detailsus ja realistlikkus / Weging: 20.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Võtmeisikute kvalifikatsioon / Weging: 20.0
Kostencriterium - Naam: Pakutava lahendusega kaasnevad kulud hankijale viie aasta jooksul pärast lahenduse kasutusse juurutust pakkuja poolt esitatavate andmete alusel / Weging: 10.0
Kostencriterium - Naam: Arenduse pakkumuse maksumus (käibemaksuta eurodes) / Weging: 50.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151708
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6-2/19/93
Benaming:

Hankeleping

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Piksel OÜ
Nationaal identificatienummer: 10126529
Postadres: Lai tn 30
Plaats: Tartu linn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 51005
Land: Estland
E-mail: inc@piksel.ee

Internetadres: http://www.piksel.ee

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Hankija ei jaota hanget osadeks lähtuvalt lepingu eseme olemusest ning sellega kaasnevate tööde eripärast. Soetatav tarkvaralahendus on funktsionaalselt terviklik ning koostoimiv, mistõttu osadeks jaotamine on ebamõistlik ning lisab täiendavaid kulusid ja riske eesmärkide saavutamisel.

2. Olemasoleva süsteemiga saab tutvuda 22.4.2019 kell 14:30–16:30 KEMITis aadressil Teaduspargi 8, Tallinn. Rakendusega tutvumiseks palume avaldada soovi hiljemalt 19.4.2019 kell 11:00 e-posti aadressil Merike.Merivoo@kemit.ee. Palun kirjutage sooviavalduse juurde ettevõtte ja osalejate nimed.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019