Leveringen - 389492-2016

05/11/2016    S214

Tsjechië-Brno: Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

2016/S 214-389492

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Brno
Nationaal identificatienummer: 65269705
Postadres: Jihlavská 20
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 625 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Tereza Oškrdalová
E-mail: oskrdalova.tereza@fnbrno.cz
Telefoon: +420 532233743
Fax: +420 532232293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fnbrno.cz
Adres van het kopersprofiel: https://ezak.fnbrno.cz
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ezak.fnbrno.cz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lanreotidi acetas 2016/II.

Referentienummer: 61/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění – dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena na dva roky.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 200 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brno.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Léčivý přípravek s účinnou látkou Lanreotidi acetas, ATC skupina H01CB03.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 200 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Toto oznámení o zahájení zadávacího řízení navazuje na Oznámení předběžných informací odesláno dne 20/05/2016, uveřejněno dne 23.5.2016 ve Věstníku veřejných zakázek a odesláno do Úředního věstníku dne 23.5.2016, zveřejněno dne 26.5.2016 pod číslem: 2016/S 100-178812.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Účastník zadávacího řízení předloží § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. a) doklad o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny a dále dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, doloží povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (popř. uděleného příslušným orgánem jiného členského státu EU) k distribuci léčivých přípravků či povolení k výrobě léčivých přípravků, jestliže se jedná o přípravky, které uchazeč sám vyrábí nebo dováží z třetích zemí.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2016
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2016
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Zasedací místnost Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu L – lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, JIhlavská 20, 625 00 Brno.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání obálek se můžou zúčastnit statutární zástupci účastníků zadávacího řízení nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého účastníka zadávacího řízení) pověřeni na základě plné moci, která bude předložena před otevíráním obálek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kapitána Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2016