Diensten - 389661-2017

04/10/2017    S190

Nederland-Delft: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2017/S 190-389661

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Nationaal identificatienummer: 322055481
Postadres: Papsouwselaan 119 D
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2624 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Nètal Dik
E-mail: info@librijn.nl
Telefoon: +31 152512280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.librijn.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT-netwerkbeheer en leer- en werkplekomgeving.

Referentienummer: 25.2016.050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ICT netwerkbeheer en leer- en werkplekomgeving.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 51 765.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft en omstreken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

11 scholen verdeeld over 15 locaties en het bestuurskantoor.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prestatie-onderbouwing / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansendossier / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Interview / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 keer een optionele verlenging van 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 062-116381
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ICT-netwerkbeheer en leer- en werkplekomgeving

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cloudwise BV
Nationaal identificatienummer: 57641730
Postadres: Jaap Bijzerweg 21 A
Plaats: Woerden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3446 CR
Land: Nederland
E-mail: info@cloudwise.nl
Telefoon: +31 852736124
Internetadres: http://www.cloudwise.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 765.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2017