Práce - 390048-2021

Submission deadline has been amended by:  441247-2021
02/08/2021    S147

Slovensko-Bratislava: Výstavba nadzemných vedení

2021/S 147-390048

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická
E-mail: zuzana.jamnicka@bratislava.sk
Telefón: +421 259356295
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432919
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13366/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova

Referenčné číslo: MAGS OVO 58086/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45232210 Výstavba nadzemných vedení
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Modernizované trolejbusové trate Miletičova Jelačičova Žellova a Záhradnícka Karadžičova spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy. Trate sú v súčasnosti používané linkami č. 201 a 210, pri ktorých boli v uplynulom čase identifikované najväčšie kapacitné problémy. V budúcnosti dôjde k ďalšiemu rastu počtu cestujúcich na uvedených linkách v súvislosti s rozvojom územia Nivy a oblasti Prievozskej a Gagarinovej ulice.

Z uvedených dôvodov DPB plánuje na linky 201 a 210 nasadiť kapacitnejšie vozidlá oproti súčasnosti (24 m a 18 m), ktoré si vyžiadajú väčšiu kapacitu napájania. Realizáciou danej zákazky sa požaduje zabezpečiť bezpečný výjazd trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova. Súčasné trolejové vedenie je úzkym miestom prevádzky trolejbusov z hľadiska rýchlosti s rýchlostne nedostačujúcimi trolejbusovými výhybkami, preto je predmetom zákazky aj modernizácia výhybiek na elektrické motorčekové výhybky s prestaviteľným krížom ovládané rádiom a výmena výzbroje deličov a napájacích bodov.

Zároveň cieľom modernizácie trolejbusovej trate Záhradnícka Karadžičova je modernizácia a výmena trolejového vedenia v dotknutej lokalite s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci Záhradníckej ulice je potrebné začať deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka trolejbus, ktorá bola realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici a v smere na Karadžičovu ulicu je potrebné rozsah napojiť na úpravy uskutočnené v rámci stavby Mlynské nivy a pripraviť napojenie novej trolejbusovej trate Autobusová stanica Nové SND. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešených lokalitách. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách č. 2, 3, 7 až 9 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 778 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Miletičova - Jelačičova - Žellova

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45231400 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231000 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení
45220000 Inžinierske práce a stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

ulice Miletičova, Žellova, Kupeckého, Jelačičova

II.2.4)Opis obstarávania:

Modernizácia trolejbusových tratí na úsekoch Miletičova, Jelačičova a Žellova. Modernizované trolejbusové trate spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy. Trate sú v súčasnosti používané linkami č. 201 a 210, pri ktorých boli v uplynulom čase identifikované najväčšie kapacitné problémy. V budúcnosti dôjde k ďalšiemu rastu počtu cestujúcich na uvedených linkách v súvislosti s rozvojom územia Nivy a oblasti Prievozskej a Gagarinovej ulice. Z uvedených dôvodov DPB plánuje na linky 201 a 210 nasadiť kapacitnejšie vozidlá oproti súčasnosti (24 m a 18 m), ktoré si vyžiadajú väčšiu kapacitu napájania. Realizáciou danej zákazky sa požaduje zabezpečiť bezpečný výjazd trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova. Súčasné trolejové vedenie je úzkym miestom prevádzky trolejbusov z hľadiska rýchlosti s rýchlostne nedostačujúcimi trolejbusovými výhybkami, preto je predmetom zákazky aj modernizácia výhybiek na elektrické motorčekové výhybky s prestaviteľným krížom ovládané rádiom a výmena výzbroje deličov a napájacích bodov. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešených lokalitách. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 262 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Záhradnícka - Karadžičova

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45231400 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231000 Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení
45220000 Inžinierske práce a stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

ulice Záhradnícka, Karadžičova, Páričkova

II.2.4)Opis obstarávania:

Modernizácia trolejbusových tratí na úsekoch Záhradnícka a Karadžičova. Cieľom modernizácie trolejbusovej trate Záhradnícka Karadžičova je modernizácia a výmena trolejového vedenia v dotknutej lokalite s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci Záhradníckej ulice je potrebné začať deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka trolejbus, ktorá bola realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici a v smere na Karadžičovu ulicu je potrebné rozsah napojiť na úpravy uskutočnené v rámci stavby Mlynské nivy a pripraviť napojenie novej trolejbusovej trate Autobusová stanica Nové SND. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešených lokalitách. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 516 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

Za účelom preukázania splnenia všetkých podmienok účasti (t. j. podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO a aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO) sa za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru považuje realizácia stavby/rekonštrukcie/modernizácie mestskej dráhy (líniová stavba) v zmysle zákona o dráhach alebo ekvivalentného zákona iného štátu, ktorej súčasťou bolo trakčné káblové vedenie alebo trakčné trolejové vedenie alebo trakčné trolejové vedenie vrátane nosného systému.

Ďalšie informácie k podmienkam účasti sú uvedené v oddiele VI.3) "Doplňujúce informácie".

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1: Zoznam musí obsahovať uskutočnené stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých súčet zmluvných cien je min.150 000 EUR bez DPH (pre 1.časť zákazky) a min.300 000 EUR bez DPH (pre 2.časť zákazky) kumulatívne za všetky zákazky. Výška sumy môže byť preukázaná 1 referenciou alebo kombináciu referencií. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukazovať aj rovnakými referenciami pre obe časti, pokiaľ dosahujú požadovanú zmluvnú cenu pre danú časť.

K bodu 2: pre obe časti zákazky:

Kľúčový odborník č.1: Stavbyvedúci pre elektrotechnické zariadenia musí spĺňať:

a) Držiteľ osvedčenia pre stavbyvedúceho v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom pre elektrotechnické zariadenia (vydávané do 31. decembra 2004) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008) alebo technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od 1. januára 2009 pre stredoškolákov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1. januára 2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR a zároveň

b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať

Kľúčový odborník č.2: Stavbyvedúci pre dopravné stavby musí spĺňať:

a) Držiteľ oprávnenia pre stavbyvedúceho v kategórii inžinierske stavby s rozsahom pre dopravné stavby (vydávané do 31. decembra 2004) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008) alebo inžinierske stavby (vydávané od 1. januára 2009 pre stredoškolákov) alebo bez členenia odborných zameraní (vydávané od 1. januára 2009 pre inžinierov) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR a zároveň

b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky na pozícii stavbyvedúci v oblasti stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom musí mať na pozícii stavbyvedúceho min.1 skúsenosť s realizáciou zákazky, ktorej predmetom bola trolejbusová trať.

Kľúčový odborník č.3: Elektrotechnik musí spĺňať:

a) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa zákona o dráhach a § 26 vyhlášky MDaV SR č.205/2010 Z.z./vyhlášky MDaV SR č.180/2020 Z.z. alebo ekvivalent osvedčenia preukazujúci predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR

Požadovaný min. rozsah oprávnenia:

oprávnenia v zmysle Vyhlášky č.205/2010 Z.z. v znení do 1. júla 2020:

E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC vrátane a 1500 V DC vrátane

E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice

E4a) Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra

E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia

E11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a

E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov alebo oprávnenia v zmysle Vyhlášky č.180/2020 Z.z. od 1. júla 2020:

E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia

E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane

E3a Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh

E4a Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica metra

E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia

E11 Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov a zároveň

b) Min.2 skúsenosti s realizáciou zákazky, ktorej predmetom boli práce na trakčnom vedení.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/09/2021
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/09/2021
Miestny čas: 13:30
Miesto:

elektronicky: webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Otváranie ponúk sa zároveň uskutoční aj osobne v priestoroch zasadacej miestnosti č. 19 magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. plnomocenstvo).

On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Ďalšie informácie k podmienkam účasti:

Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy).

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t.j. stavebné práce začali pred viac ako 5 rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo neboli skončené do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo poskytnuté v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname stavebných prác vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

Uchádzač splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov č. 1 a č. 2 uvedené v oddiele III.1.3) - Min. úroveň štandardov, bod a) preukazuje: Platným oprávnením vo vyššie uvedenom rozsahu vydaným pre každého kľúčového odborníka podľa bodu a) vydávaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) alebo iným subjektom v inom štáte ako SR, ktorý ekvivalentné oprávnenie vydal. Ak je kľúčový odborník zapísaný vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného oprávnenia postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search).

Uchádzač splnenie požiadavky na kľúčového odborníka č. 3 uvedenej v oddiele III.1.3) - Min. úroveň štandardov, bod a) preukazuje: Platným osvedčením o odbornej spôsobilosti vo vyššie uvedenom rozsahu alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je kľúčový odborník zapísaný vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného osvedčenia postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť.

Uchádzač splnenie požiadaviek na kľúčových odborníkov uvedené v oddiele III.1.3) - Min. úroveň štandardov, bod b) preukazuje: Životopisom kľúčových odborníkov, z ktorého musí vyplývať splnenie danej podmienky účasti a ktorý bude minimálne obsahovať:

meno a priezvisko

vzdelanie

odborná prax

zákazky, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti:

označenie zákazky

pracovná pozícia

mesiac a rok plnenia/zamestnania

zamestnávateľ/objednávateľ.

Pozície kľúčových odborníkov č. 1 až 3 môžu byť obsadené jednou osobou. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku na obe časti zákazky, je potrebné preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO pre každú časť zákazky rôznymi osobami.

Uchádzač zároveň predloží za osoby uvedené na pozícii kľúčových odborníkov čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, budú sa priamo podieľať na plnení predmetu Zmluvy o dielo.

Kľúčový odborníci musia byť schopní komunikovať v slovenskom/českom jazyku, resp. musia mať zabezpečeného tlmočníka na preklad do slovenského/českého jazyka. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním znáša úspešný uchádzač.

Všeobecné informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

"ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

"zákon o dráhach" sa rozumie zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

"zákon o architektoch" sa rozumie zákon č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

V súlade s § 163 a nasl. ZVO.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/07/2021