Dodávky - 390574-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

05/11/2015    S214    Evropský parlament - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Soutěžní dialog 

Lucembursko-Lucemburk: Dodání nábytku pro kanceláře poslanců Evropského parlamentu v Bruselu

2015/S 214-390574

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Plateau de Kirchberg
Obec: Lucemburk
PSČ: 2929
Stát: Lucembursko
Kontaktní osoba: Generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku
K rukám: Oddělení pro veřejné zakázky a smlouvy
E-mail: inlo.cd@ep.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1127

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodání nábytku pro kanceláře poslanců Evropského parlamentu v Bruselu.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Kombinace uvedeného
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Brusel.

Kód NUTS BE100

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Evropský parlament má v úmyslu uzavřít veřejnou zakázku s cílem vybavit nábytkem kanceláře svých 750 poslanců a jejich asistentů v Bruselu, v nichž tráví při vykonáváních své pravidelné pracovní náplně na půdě Evropského parlamentu většinu svého času.
Cílem je vytvořit vstřícné a reprezentativní pracoviště, které ponese image Evropského parlamentu. Skutečnost, že se parlament rozrostl v posledních desetiletích postupně z malého poradního parlamentního shromáždění do podoby evropského orgánu s rozšířenou úplnou zákonodárně-rozpočtovou pravomocí, by měla být zřejmá z jeho institucionálního vizuálního image.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

39100000, 39110000, 39130000, 39150000, 50850000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ano
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Cílem je vybavit přibližně 2 100 kanceláří určených jak poslancům, tak jejich asistentům. Tato dodávka bude doplněna později o menší série nábytku tak, aby bylo vyhověno individuálním potřebám.
Zakázka bude rovněž zahrnovat rozsáhlou nábytkovou logistiku, služby řízení a údržby v průběhu celé doby trvání zakázky.
Přesný rozsah bude vymezen v soutěžním dialogu s vybranými uchazeči.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ano
uveďte popis těchto opcí: V případě provozního pronájmu lze dobu trvání zakázky sladit s životním cyklem nábytkového vybavení v závislosti na srovnávací studii, která bude zohledňovat strategii pořizování nábytku parlamentu (s ohledem na průměrné stáří nábytkového vybavení v roce 2024 a na požadavky na jeho obnovení) i situaci na trhu s nábytkem v dané době.
uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících: 84 (ode dne zadání zakázky)
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 96 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nepožaduje se záruka nabídky.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Platební podmínky budou vymezeny v průběhu dialogu.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Zakázka může být provedena společně několika hospodářskými subjekty: různé společnosti mohou zajistit např. výrobu, logistiku a zákaznické služby a financování. Hlavní úkoly výroby nábytku a logistiky nemohou být realizovány pomocí subdodávek. V případě, že bude tyto úkoly bude zařizovat více společností, vytvoří tyto společnosti konsorcium; konsorcia musí zajistit společnou odpovědnost svých jednotlivých členů. Může jít o subjekty s právní subjektivitou nebo bez ní: spontánně založené sdružení, dohoda podle soukromého práva nebo jiná příslušná forma spolupráce. Evropský parlament může požadovat jako podmínku konečného zadání zakázky, aby konsorcium převzalo konkrétní právní formu, např. s právní subjektivitou.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Viz výzva k předložení kandidatur, která je ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.1.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Řízení je otevřeno za stejných podmínek pro všechny fyzické či právnické osoby a veřejné subjekty v jedné členských zemí Evropské unie a pro všechny fyzické a právnické osoby a veřejné subjekty z třetích zemí, které uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zajišťování veřejných zakázek, která jim umožňuje přístup k zakázce, která je předmětem této výzvy k předložení kandidatur a za podmínek stanovených touto dohodou. Uchazeč musí mít nezbytnou právní způsobilost, právo přístupu na trh a musí být držitelem všech potřebných administrativních licencí k provádění plánované činnosti v souladu s vnitrostátním právem.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Podrobné požadavky a doklady, viz výzva k předložení kandidatur, která je ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.1.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: — Průměrný roční obrat ve výši 20 000 000 EUR za poslední 2 uzavřené finanční roky v případě výrobce.
— Průměrný roční obrat ve výši 5 000 000 EUR v případě logistického partnera.
— Účetní ukazatele prokazující finanční odolnost.
(Viz výzva k předložení kandidatur, která je ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.1.)
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči budou muset prokázat svou způsobilost prostřednictvím odkazů na 5 (v případě výrobců) a 3 (v případě logistických partnerů) příslušné nedávné projekty.
Podrobné požadavky a doklady, viz výzva k předložení kandidatur, která je ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.1.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
— Výrobce, který zajistí celé portfolium kancelářského nábytku, s konzultačním a poradenským oddělením.
— Logistická společnost působící v oblasti města Bruselu, která má dostatečné logistické pracoviště v Bruselu nebo v okolí.
— Alespoň 1 projekt na dodávku a správu nábytkového vybavení v podobném objemu a rozsahu.
— Systém zajištění a řízení kvality (podle ISO 9001 nebo podobné normy).
— Systém environmentálního managementu (podle EMAS, ISO 14001 nebo podobné normy).
(Viz výzva k předložení kandidatur, která je ke stažení na adrese uvedené v oddílu I.1.)
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
soutěžní dialog
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
Předpokládaný počet zájemců: 5
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snižování počtu nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi ano
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Náklady životního cyklu, včetně údržby. Váha 50

2. Přidaná hodnota z hlediska vlastností výrobku, logistických služeb, uživatelského vnímání a ekologického a sociálního cítění. Váha 50

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06B/2015/M028.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
4.12.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Případné odvolání proti rozhodnutí veřejného zadavatele musí být podáno ve lhůtě 2 měsíců, která může být prodloužena z důvodů vzdálenosti o období 10 dnů.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.10.2015