Werken - 391403-2020

21/08/2020    S162

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden

2020/S 162-391403

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AG VESPA
Nationaal identificatienummer: 0267.402.076_507632
Postadres: Paradeplein 25
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Laurien Pinxten
E-mail: laurien.pinxten@antwerpen.be
Telefoon: +32 34328253

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382855

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design and build opdracht technische cluster Noord

Referentienummer: AG VESPA-P0961280-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwerpen en bouwen van technische cluster Noord.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meer dan 1 500 logistieke medewerkers van de stad Antwerpen onderhouden dagelijks parken, wegen en gebouwen, ondersteunen talrijke evenementen en halen huisvuil op. Zij zorgen ervoor dat de stad een aangename, aantrekkelijke leefomgeving is en blijft voor alle bewoners en bezoekers. Om de logistieke dienstverlening op huidige en mogelijk toekomstige eisen van de burger af te stemmen, komt er een nieuwbouwproject op de Havanasite. Enkele oude loodsen moeten plaatsmaken voor een nieuwbouw die onderdak biedt aan 600 medewerkers. Het CO2-neutrale gebouw bevat o.a. facilitaire ruimtes, ateliers, een magazijn en kantoorruimte. Een deel van de net nieuw gebouwde Park & Ride zal mee ingezet worden om een deel van de voertuigenvloot onderdak te geven.

Het project wordt gerealiseerd door middel van een "design and build" opdracht waarbij een bouwteam het gebouw ontwerpt en bouwt volgens de vooropgestelde eisen. De publicatie van de selectieleidraad is voorzien in het najaar van 2020. Verloopt alles volgens plan, dan starten de werken in 2023 en nemen de operationele diensten hun intrek in het nieuwe gebouw in 2026.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2020