Diensten - 392112-2022

19/07/2022    S137

België-Borgerhout: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2022/S 137-392112

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig Laboratorium
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17436
Postadres: Berchemlei 115
Plaats: Borgerhout
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2140
Land: België
E-mail: jeroen.vercruysse@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/nl
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452717
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452717
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WL-WL_2021_04-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobiliteit en openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkelen van een opstelling voor het opmeten van scheepsbewegingen tijdens sluisnivelleringen

Referentienummer: WL-WL_2021_04-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vlaamse Overheid ziet de nood aan een opstelling om contactloos de bewegingen van een schip tijdens nivelleren op te meten. Deze bewegingen (de verplaatsingen en de hellingen) zijn een goede maat voor de kracht die een schip ondervindt tijdens nivelleren. Concreet wil de Vlaamse Overheid een meetsysteem laten ontwikkelen waarmee door middel van ééndaags meetcampagnes een correcte hydraulische evaluatie van sluisnivelleringen uitgevoerd kan worden. Uit een voorbereidende studie (rapport beschikbaar op: https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/positiebepaling-van-schepen-binnenvaartsluizen#voorbereiding) volgde dat er hiervoor vooralsnog geen kant en klaar meetsysteem beschikbaar is. Wel werden verschillende potentiële meettechnieken aangereikt waarvan de technische en economische haalbaarheid onderzocht en gevalideerd dient te worden door middel van Proof of Concepts (POC's).

Het voorwerp van deze opdracht is de aanbesteding van maximum drie POC’s. Deze POC’s verschillen onderling op vlak van ingezette techniek en opgelegde randvoorwaarden. Bemerk dat de aanbesteding niet de aankoop van een meetsysteem betreft maar het verkrijgen van inzichten en data vanuit de uitgevoerde POC's.

Voor deze aanbesteding heeft de aanbestedende overheid 140 000 EURO excl. BTW voorzien voor de drie percelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volledig contactloos opmeten van scheepsbewegingen door middel van een fotogrammetrische techniek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354500 Diensten voor marien onderzoek
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
71351800 Diensten voor topografie en waterscheiding
71351810 Topografische diensten
72212150 Diensten voor ontwikkeling van software voor industriële controle
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73120000 Experimentele ontwikkeling
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
72212461 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72212463 Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: Volledig contactloos opmeten van scheepsbewegingen door middel van een fotogrammetrische techniek

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Volledig contactloos opmeten van scheepswegingen door middel van een vrij te kiezen techniek waarbij fotogrammetrie niet de hoofdtechniek betreft

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354500 Diensten voor marien onderzoek
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
71351800 Diensten voor topografie en waterscheiding
71351810 Topografische diensten
72212150 Diensten voor ontwikkeling van software voor industriële controle
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73120000 Experimentele ontwikkeling
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
72212461 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72212463 Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: Volledig contactloos opmeten van scheepswegingen door middel van een vrij te kiezen techniek waarbij fotogrammetrie niet de hoofdtechniek betreft

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

opmeten van scheepsbewegingen met een opstelling waarbij geen menselijk contact gemaakt wordt. Bij deze variant is het toegelaten om mechanisch, bv. door middel van een drone of andere hulpmiddelen, c

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354500 Diensten voor marien onderzoek
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
71351800 Diensten voor topografie en waterscheiding
71351810 Topografische diensten
72212150 Diensten voor ontwikkeling van software voor industriële controle
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
73120000 Experimentele ontwikkeling
73420000 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie
72212461 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software
72212463 Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3: opmeten van scheepsbewegingen met een opstelling waarbij geen menselijk contact gemaakt wordt. Bij deze variant is het toegelaten om mechanisch, bv. door middel van een drone of andere hulpmiddelen, contact te maken met het schip

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie selectieleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/09/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 15/09/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2022