Služby - 396594-2019

Submission deadline has been amended by:  439294-2019
22/08/2019    S161

Slovensko-Trnava: Poisťovacie služby

2019/S 161-396594

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 71
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36080543
Poštová adresa: Andreja Kubinu 34
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk
Telefón: +421 918800448

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36080756
Poštová adresa: Atómová 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36080594
Poštová adresa: Ulica Jána Bottu 27
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37990365
Poštová adresa: Ulica Maxima Gorkého 21
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 02
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36080829
Poštová adresa: Ivana Krasku 29
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 05
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37990357
Poštová adresa: Kornela Mahra 11
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36080772
Poštová adresa: Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37990373
Poštová adresa: Spartakovská 5
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná škola s materskou školou
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31875394
Poštová adresa: Vančurova 38
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 00
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera - Trnavského
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 34000208
Poštová adresa: Ulica Štefánikova 2
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Základná umelecká škola
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37836528
Poštová adresa: Ulica Mozartova 10
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 08
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centrum voľného času - Kalokagatia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00350052
Poštová adresa: Strelecká 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Zariadenie pre seniorov
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00611972
Poštová adresa: T. Vansovej 5
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00598135
Poštová adresa: Hlavná 17
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Stredisko sociálnej starostlivosti
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17639760
Poštová adresa: Vl. Clementisa 51
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: TT-IT, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44102771
Poštová adresa: Trhová 2
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská televízia Trnava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36219681
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 01
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.trnava.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Referenčné číslo: 35890/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia:

Poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

Havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie,

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 727 616.73 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Časť č.: 1. Poistenie motorových vozidiel
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66514110 Poistenie motorových vozidiel
66516100 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
66512100 Úrazové poistenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika, adresy sídiel jednotlivých organizácií (viď súťažné podklady).

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poistenie motorových vozidiel, služby poistného makléra pre mesto a jeho organizácie na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Zákazka zahŕňa havarijné poistenie, poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 149 529.25 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje aj splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO t. j. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.

Zábezpeka ponuky sa v tejto časti vyžaduje a je stanovená vo výške 5 000,00 EUR

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Časť č.: 2. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66512000 Úrazové a nemocenské poistenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika, adresy sídiel jednotlivých organizácií (viď súťažné podklady).

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je cestovné poistenie pre zamestnancov pre Mesto a jeho organizácie na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Cestovným poistením podľa týchto podmienok sa rozumie komerčné zdravotné pripoistenie v rozsahu stanovenom v § 25 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť komerčné zdravotné pripoistenie v mene a prospech zamestnanca, na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, s ambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravou chorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný počas celej doby dočasného vyslania zamestnanca platiť poistné na pripoistenie podľa prvej vety.

Poistení sú zamestnanci poistníka (osoby v pracovnoprávnom pomere s poistníkom a obdobnom pracovnom pomere - napr. dohoda o mimopracovnej činnosti) a osoby vykonávajúce činnosti na základe príkazu poistníka počas zahraničnej cesty.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 312.26 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje aj splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO t. j. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Časť č.: 3. Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66515200 Poistenie majetku
66516400 Všeobecné poistenie zodpovednosti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika, adresy sídiel jednotlivých organizácií (viď súťažné podklady).

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu pre Mesto Trnava a jeho organizácie na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 567 875.22 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje aj splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO t. j. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.

Zábezpeka ponuky sa v tejto časti vyžaduje a je stanovená vo výške 25 000,00 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Časť č.: 4. Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66513000 Služby zákonného poistenia a poistenia proti všetkým rizikám
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Slovenská republika, adresy sídiel jednotlivých organizácií (viď súťažné podklady).

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu pre Mesto a jeho organizácie na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje aj splnenie podmienky účasti podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZoVO t. j. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti pre poistné druhy, na tú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v rámci súčinnosti pred podpisom rámcovej dohody bude vyžadovať platnú registráciu v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Vzhľadom na zákonné lehoty potrebné pre zápis v tomto registri je potrebné, aby uchádzači zabezpečili svoj zápis pred uplynutím lehoty na súčinnosť pre uzatvorenie rámcovej dohody, aby verejný obstarávateľ mohol uzatvoriť rámcovú dohodu čo najskôr.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

V každej časti sa uzavrie rámcová dohoda s jedným uchádzačom.

IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Ak v príslušnej časti predmetu zákazky úspešnou ponukou bude ponuka viacerých uchádzačov (rovnosť ceny celkom), výber úspešného uchádzača bude realizovaný prostredníctvom e-aukcie medzi uchádzačmi s rovnakými ponukami. E-aukcia bude realizovaná v súlade s ustanoveniami § 54 zákona o verejnom obstarávaní ako samostatná aukcia prostredníctvom systému, ktorý bude uchádzačom oznámený.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/09/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/03/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/09/2019
Miestny čas: 13:00
Miesto:

Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.

Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/08/2019