Leveringen - 397493-2019

23/08/2019    S162

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de levering van hartslagdetectoren voor grenscontroles

2019/S 162-397493

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 137-336353)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van hartslagdetectoren voor grenscontroles

Referentienummer: Frontex/OP/221/2019/RS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van hartslagdetectoren voor grenscontroles.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-336353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: