Dodávky - 397493-2019

23/08/2019    S162    Agentúry - Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na dodávku snímačov tepu srdca (HBD) pre hraničné kontroly

2019/S 162-397493

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 137-336353)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.frontex.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na dodávku snímačov tepu srdca (HBD) pre hraničné kontroly

Referenčné číslo: Frontex/OP/221/2019/RS
II.1.2)Hlavný kód CPV
35120000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka snímačov tepu srdca (HBD) pre hraničné kontroly

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 137-336353

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/08/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 27/08/2019
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 22/08/2019
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 29/08/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: