Diensten - 398738-2020

25/08/2020    S164

Duitsland-Berlijn: Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving

2020/S 164-398738

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin — Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB)
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
E-mail: Einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661482
Fax: +49 30901661668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sondervermögen für Daseinsvorsorge und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke des Landes Berlin (SODA)
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
E-mail: Einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661482
Fax: +49 30901661668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
E-mail: Einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661482
Fax: +49 30901661668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft mbH & Co. KG
Postadres: Alexanderstraße 3
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10178
Land: Duitsland
E-mail: Einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661482
Fax: +49 30901661668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Berlin
Postadres: 10178
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Land: Duitsland
E-mail: Einkauf@bim-berlin.de
Telefoon: +49 30901661482
Fax: +49 30901661668
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienmanagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung Schädlingsbekämpfung

Referentienummer: EKP-VA-20-04152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90670000 Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los_1_Abrufvertrag_Schaedlingsbekaempfung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90670000 Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
90922000 Ongediertebestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los_2_Abrufvertrag_Schaedlingsbekaempfung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90670000 Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
90921000 Desinfectering en ongediertebestrijding
90922000 Ongediertebestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/08/2020