Leveringen - 399413-2020

Submission deadline has been amended by:  491633-2020
25/08/2020    S164

Roemenië-Craiova: Speciale voertuigen

2020/S 164-399413

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania de Apă Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11400673
Postadres: Str. Brestei nr. 133
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefoon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.apaoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101879
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DJPR02 – Procurare și furnizare echipamente

Referentienummer: 11400673_2019_PAAPD1082998
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— autocurăţitoare mici, 2 buc.;

— autocurăţitoare mare, 1 buc.;

— autolaborator de inspecție CCTV, 1 buc.;

— excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020).

Termene: 32 luni, din care 8 luni furnizare, montaj si punere in functiune, 24 de luni garantie de conformitate.

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Termen-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 749 645.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144410 Kolkreinigers
35123500 Video-identificatiesystemen
42997100 Machines voor inspectie van de binnenkant van pijpleidingen
43262000 Graafmachinerie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO411 Dolj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Craiova, jud. Dolj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— autocurăţitoare mici, 2 buc.;

— autocurăţitoare mare, 1 buc.;

— autolaborator de inspecție CCTV, 1 buc.;

— excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc.

Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind montajul (dupa caz), punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020).

Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): 8 luni de la data ordinului de începere. Garanție minimum 24 de luni.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica – Garanția comercială acordata pentru fiecare tip de bunuri incluse in contract / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 32
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de stat, bugetele locale, contributie proprie.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinţa 1: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE – „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”

Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

— Cazierul judiciar al operatorului economic;

— Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10 % din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;

— Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale;

— Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit;

— Certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Note:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) „Informaţii suplimentare”;

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art. 181 alin. (3) din Legea nr.99/2016;

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere;

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor;

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10 000 RON;

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE – „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. Alături de DUAE, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 – declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin. (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Alin Ionuț Șuiu – director general;

— Anca Delia Balaceanu – director economic,

— Lucian Lungu – director tehnic;

— Dan Valeriu Rosu – sef Serviciu contracte lucrari;

— Creteanu Marius – sef Birou contracte lucrari;

— Ovidiu Mihalcea – sef Birou contracte lucrari;

— Gabriel Baragan – sef Serviciu proiect POIM;

— Ionita Liviu Mihai – sef Birou suport proiect;

— Stefan Niculescu – sef UIP;

— Adrian Mitroi – sef Serviciu achizitii publice.

Cerinţa 1: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea A. „Capacitatea de a corespunde cerintelor”.

Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) operarori economici români – certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta;

(b) operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata în limba româna; certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

Note:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic (ofertant individual/asociat / subcontractant/tert sustinator).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2017, 2018, 2019) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 13 500 000 RON (sau echivalent).

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea B. „Capacitatea economica si financiara”, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator). La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinta – experienta similara. Ofertantul va face dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat și pus în funcțiune produse similare, relevante in raport cu obiectul contractului, în valoare cumulată de cel puțin 6 500 000 RON (incluzând prețul produselor și valoarea serviciilor auxiliare aferente instalării/montajului, punerii în funcțiune și testării acestora). Nota: prin „produse similare” se intelege: echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al domeniului de utilizare, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4) „Descrierea achizitiei publice”.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE – „Criterii de selectie” – Sectiunea C. „Capacitatea tehnica si profesionala”. În cazul ofertelor prezentate de operatori economici in asociere, fiecare membru al asocierii va completa DUAE in mod distinct. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE distinct pentru fiecare dintre entitatile pe ale caror capacități care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomandari etc. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind „experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 7 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala – a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 7A – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care terțul susținător va asigura îndeplinirea angajamentului de susținere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.

Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

77 490 RON.

Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmisă în format electronic (scanata in SEAP), sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10 % din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie conform art. 45 şi 46 din HG 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (cf. Formularului nr. 2) emis de o instituţie de credit di [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (cu punctajul cel mai mare). In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul să solicite noi propuneri financiare ofertanților respectivi, iar oferta castigatoare va fi cea care prezintă prețul cel mai mic;

2. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): ca operator economic; ca participant la procedura de atribuire;

3. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile/clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In situatia in care nu e posibila transmiterea comunicarilor spre ofertanti prin SEAP, din motive tehnice, se vor folosi adresele de email ale ofertantului unic/liderului de asociere, care apare in DUAE;

4. DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/08/2020