Práce - 399643-2017

11/10/2017    S195

Španielsko-Alicante: Plánovanie a vykonávanie prác týkajúcich sa kombinovania automatických plynných protipožiarnych systémov v budovách AA1 a AA2 riaditeľstva EUIPO vrátane dodávky tovarov pre takéto práce

2017/S 195-399643

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2946
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Plánovanie a vykonávanie prác týkajúcich sa kombinovania automatických plynných protipožiarnych systémov v budovách AA1 a AA2 riaditeľstva EUIPO vrátane dodávky tovarov pre takéto práce.

Referenčné číslo: AO/011/17.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45343000 Protipožiarne inštalačné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Úrad EUIPO plánuje zadať zákazku na návrh plánu vykonávania konštrukčných a inštalačných prác v súvislosti s kombinovaním automatických plynných protipožiarnych systémov v budovách AA1 a AA2 a na následné vykonávanie takýchto prác.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah obstarávania zahŕňa všetky riadiace, technické a administratívne činnosti v súvislosti s:

1) návrhom pracovného plánu a súvisiacej dodatočnej dokumentácie a dokončením všetkej potrebnej zákonnom stanovenej dokumentácie.

Plán na dodávku a inštaláciu automatických protipožiarnych systémov v budovách AA1 a AA2 bude zahŕňať odstránenie všetkých plynov zo všetkých uzatvorených priestorov, ktoré predstavujú väčšie riziko ohrozenia osôb alebo životného prostredia ako plyn FK 5-1-12 (NOVEC 1230). Okrem toho musí plán zahŕňať riešenie pre veľkopriestorové kancelárie a systém dopĺňania na skrátenie času dopĺňania.

Uchádzači musia k svojim ponukám priložiť nákresy, ktoré budú dostatočne podrobné, s cieľom overiť realizovateľnosť návrhu v súlade s usmerneniami uvedenými v oddiele 4.2.1 technických špecifikácií;

2) vykonávaním prác. Dodávateľ musí vykonať fyzické práce uvedené v pláne vrátane dodávky všetkých materiálov, pracovnej sily a nástrojov;

3) údržbou inštalácií v priebehu záručnej lehoty.

V návrhu budú tiež zahrnuté všetky technické, administratívne, organizačné a kontrolné činnosti potrebné na zaistenie požadovanej kvality prác plánovaných v rámci projektu.

Táto výzva na predkladanie ponúk nezahŕňa riadenie projektu alebo koordináciu ochrany zdravia a bezpečnosti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 28
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadka sa plánuje na 27.10.2017 (11:00).

Predpokladané trvanie zákazky je 2 až 4 mesiace, v závislosti od časového harmonogramu na vykonávanie prác navrhovaných dodávateľom v jeho ponuke, plus aspoň 2-ročná záručná lehota.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/11/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/11/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jedného uchádzača. Mená a čísla preukazov totožnosti zástupcov musia byť zaslané úradu EUIPO e-mailom (procurement@euipo.europa.eu) do 17.11.2017.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od dátumu vyrozumenia dotyčnej strany alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy sa daný fakt stal známym.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/09/2017