Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 402448-2021

06/08/2021    S151

Nederland-Arnhem: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 151-402448

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens ROC RijnIJssel
Nationaal identificatienummer: 16086263
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Verhoeven
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rijnijssel.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=119257
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Adviseurs ROC RijnIJssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de op de volgende expertisegebieden:

1. Bouwprojectmanagement

2. Directievoering en toezicht

3. Advies Installaties

4. Advies Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

5. Bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden

6. Stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening)

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden op de volgende expertisegebieden:

1. Bouwprojectmanagement

2. Directievoering en toezicht

3. Advies Installaties

4. Advies Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

5. Bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden

6. Stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening)

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

De omvang van dit DAS is financieel niet te duiden. Het betreft hier alle Adviseurs die vallen onder de bovengenoemde disciplines voor een organisatie zoals ROC RijnIJssel met 13.000 studenten en 1250 medewerkers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-155020
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 119257
Benaming:

DAS Adviseurs ROC Rijn IJssel

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit DAS wordt beëindigd op Negometrix 3 en opnieuw gepubliceerd op Negometrix 4. De nieuwe publicatie met daarin de verwijzing naar het DAS op Negometrix 4 is reeds gedaan.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2021