Leveringen - 402588-2020

28/08/2020    S167

Bulgarije-Stara reka: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 167-402588

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo Stara reka“
Nationaal identificatienummer: 2016176540065
Postadres: ul. „Sabi Dimitrov“ No. 1
Plaats: s. Stara reka
NUTS-code: BG342 Сливен
Postcode: 8841
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marina Doncheva Paneva
E-mail: marina_paneva@abv.bg
Telefoon: +359 883330440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile&bid=21&year=&period=
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/20689
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/73353
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/73353
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: стопанисване на горите

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Сервизно обслужване на сървър, компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка.

Отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната.

Инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти.

Премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни.

Изготвяне на експертни оценки и издаване на протоколи за брак на негодна или излязла от употреба компютърна, комуникационна и периферна техника.

Почистване и профилактика на техниката по заявка от възложителя.

Следгаранционното сервизно обслужване се извършва в сервизната база на изпълнителят и приключва с подписване на приемно-предавателен протокол. Всички разходи по транспортирането на техниката от ТП „ДГС Стара река“ до сервиза и обратно са за сметка на изпълнителя.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 827.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50320000 Reparatie en onderhoud van pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG342 Сливен
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДГС Стара река“ — с. Стара река, ул. „Съби Димитров“ № 1, общ. Сливен

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка включва услуги по абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др.) ведно с доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката, собственост на ТП „ДГС Стара река“, за срок от 24 месеца.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ТО1 — срок за реакция при отстраняване на възникнал дефект или неизправност на устройство / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ТО2 — срок за доставка на консуматив за устройство / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ТО3 — управление на критични точки / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: ФО — предлагана цена — обща крайна цена за изпълнение на поръчката (образува се като сбор от предлаганите единични цени на всяка една доставка или услуга) / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 827.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът не следва да представя доказателства за икономически и финансови възможности за изпълнение на поръчката.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката.

* Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка и/или гаранционна и/или следгаранционна поддръжка на компютри, преносими компютри, хардуер, софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника и/или доставка на резервни части, материали и консумативи за гореописаната техника.

2. Всеки участник трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност: минимум 2 (две) лица с професионална компетентност в областта на поддръжката и обслужването на компютри, преносими компютри, хардуер, софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. офис техника.

Участникът предоставя (декларира) в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация в съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

Доказване на съответствието с поставените в т. 1. и 2 изисквания става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, съответно:

— по т. 1 със списък на доставките/услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците),

— по т. 2 със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Доставката на заявени стоки и услугата по поддръжка на техниката следва да бъдат изпълнявани в административната сграда на ТП „ДГС Стара река“ — с. Стара река, ул. „Съби Димитров“ № 1, общ. Сливен.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/08/2020