We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 403399-2014

Beknopt weergeven

27/11/2014    S229    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Studie inzake schadelijke mengsels van wasmiddelen die zich in oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik bevinden

2014/S 229-403399

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie, directoraat F: Basis-, verwerkende en consumptiegoederenindustrie; eenheid F2: Chemische Industrie
Postadres: BREY 12/088
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=660

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie, directoraat F, eenheid F.2: Chemische Industrie
Postadres: zie uitnodiging tot inschrijving
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: zie uitnodiging tot inschrijving

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Studie inzake schadelijke mengsels van wasmiddelen die zich in oplosbare verpakkingen voor eenmalig gebruik bevinden.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken zullen worden uitgevoerd in de kantoren van de contractant of op elke andere plaats die in de inschrijving wordt vermeld, met uitzondering van de kantoren van de Commissie.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Op het eind van 2012 wezen verschillende lidstaten de Commissie en andere lidstaten op de stijging van het aantal incidenten dat verband houdt met een relatief nieuwe vorm van wasmiddelen. Deze producten zijn vloeibare wasmiddelen die verpakt zijn in in water oplosbare folie voor eenmalig gebruik (hierna ook „capsules met vloeibaar wasmiddel” genoemd). De ongevallencijfers leken hoger dan bij conventionele vormen van wasmiddelen (vloeistoffen in flacons, poeder) en betroffen, in het bijzonder, jonge kinderen. Bovendien leken de incidenten (ten gevolge van opname en/of blootstelling van de ogen/huid) tot ernstigere symptomen te leiden dan de symptomen die worden veroorzaakt door traditionele producten.
De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is:
1. het leveren van een marktanalyse van gevaarlijke mengsels die in een in water oplosbare verpakking op de markt worden gebracht;
2. het leveren van een gedetailleerde studie betreffende de belangrijkste factoren en oorzaken voor accidentele blootstellingen aan gevaarlijke mengsels van wasmiddelen in oplosbare verpakkingen (hierna „capsules met vloeibaar wasmiddel” genoemd), in het bijzonder voor jonge kinderen;
3. het beoordelen of de voorgestelde veiligheidsmaatregelen doeltreffend zijn voor de vermindering van het aantal incidenten tot een aantal dat vergelijkbaar is met dat voor producten die in traditionele verpakkingen op de markt worden gebracht;
4. het identificeren en beoordelen van mogelijke bijkomende veiligheidsmaatregelen om dergelijke blootstelling te voorkomen om zo hun doeltreffendheid, effecten op de industrie, uitvoeringstermijn en wettelijke implicaties te verifiëren.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79410000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Dienstenovereenkomst voor een onderzoek: 350 000 EUR (zonder btw).
Geraamde waarde zonder btw: 350 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 18 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23.1.2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
23.1.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 2.2.2015 - 11:30

Plaats:

Europese Commissie, DG Ondernemingen en Industrie, kamer BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail mee te delen op het in 3.1 van de aanbestedingsstukken vermelde adres. Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde ambtenaar of de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
De geraamde waarde vermeld in II.2 is de maximale geraamde waarde.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17.11.2014