Leveringen - 403736-2020

28/08/2020    S167

Portugal-Lissabon: Farmaceutische producten

2020/S 167-403736

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 163-395922)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509540716
Postadres: Avenida da República, 61
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1050-189
Land: Portugal
E-mail: catalogo@spms.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://comprasnasaude.pt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 2020/5: medicamentos anti-infecciosos: exceto antivíricos e antifúngicos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

CP 2020/5: acordo-quadro para fornecimento de medicamentos anti-infecciosos: exceto antivíricos e antifúngicos, às instituições e serviços do SNS.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 163-395922

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 09/09/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 07/09/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condições de abertura das propostas
In plaats van:
Datum: 10/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: