Dodávky - 404725-2019

28/08/2019    S165

Slovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny

2019/S 165-404725

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 153-376407)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35815256
Poštová adresa: Mlynské Nivy
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 825 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telefón: +421 262624282
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 810 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telefón: +421 917502395
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technológie čerpacích staníc LNG

Referenčné číslo: KR-VS-164-18
II.1.2)Hlavný kód CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie 3 čerpacích staníc LNG.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 153-376407

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email);

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ Zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. jednej technológie pre satelitnú stanicu LNG

(slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pričom jednou Odborník preukáže zodpovednosť za realizáciu čerpacej stanice pre

Automobilovú dopravu a druhou kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne jednou praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícií osoby predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

má byť:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky spôsobom preukazujúcim splnenie požiadaviek uvedených pri príslušnom odborníkovi a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).;

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. 1 technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pri ktorých 1 preukáže schopnosť realizácie čerpacej stanice pre automobilovú dopravu a druhá dodávka kompetenciu v oblasti LNG. Zároveň v prípade preukazovania podmienky účasti podľa tohto bodu (ii) je možné skúsenosti preukázať aj prostredníctvom dvoch samostatných odborníkov pričom 1 odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a druhý odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. 1 technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V takom prípade bude pre účely plnenia Zmluvy na pozíciu Predstaviteľ Zhotoviteľa nominovaný 1 (ktorýkoľvek) z týchto odborníkov a druhý odborník sa bude v rámci plnenia zákazky podieľať na ostatných činnostiach v oblasti, ktorej odbornú spôsobilosť preukazuje.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu, resp. životopismi s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka, resp. odborníkov so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne jednou praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícii osoby, resp. osôb predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: