Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 404725-2019

28/08/2019    S165

Slovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny

2019/S 165-404725

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 153-376407)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35815256
Poštová adresa: Mlynské Nivy
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 825 11
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mozolák
E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk
Telefón: +421 262624282
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44119313
Poštová adresa: Krčméryho 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 810 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Uríček
E-mail: tomas.uricek@tatratender.sk
Telefón: +421 917502395
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.spp.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/823

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technológie čerpacích staníc LNG

Referenčné číslo: KR-VS-164-18
II.1.2)Hlavný kód CPV
44612000 Kontajnery na skvapalnené plyny
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie 3 čerpacích staníc LNG.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 153-376407

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email);

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ Zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. jednej technológie pre satelitnú stanicu LNG

(slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pričom jednou Odborník preukáže zodpovednosť za realizáciu čerpacej stanice pre

Automobilovú dopravu a druhou kompetenciu v oblasti LNG technológií.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne jednou praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícií osoby predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

má byť:

V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň:

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom:

— meno a priezvisko odborníka,

— dosiahnuté vzdelanie,

— súčasná pracovná pozícia,

— kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,

— prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,

— zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii) termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky spôsobom preukazujúcim splnenie požiadaviek uvedených pri príslušnom odborníkovi a (iv) kontaktnú osobu pre overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).;

— vlastnoručný podpis odborníka.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:

Odborník č. 1: Predstaviteľ zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa

Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho pracovníka zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a inštaláciu:

(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo

(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. 1 technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto bodu (ii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pri ktorých 1 preukáže schopnosť realizácie čerpacej stanice pre automobilovú dopravu a druhá dodávka kompetenciu v oblasti LNG. Zároveň v prípade preukazovania podmienky účasti podľa tohto bodu (ii) je možné skúsenosti preukázať aj prostredníctvom dvoch samostatných odborníkov pričom 1 odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a druhý odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. 1 technológie pre satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V takom prípade bude pre účely plnenia Zmluvy na pozíciu Predstaviteľ Zhotoviteľa nominovaný 1 (ktorýkoľvek) z týchto odborníkov a druhý odborník sa bude v rámci plnenia zákazky podieľať na ostatných činnostiach v oblasti, ktorej odbornú spôsobilosť preukazuje.

Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu, resp. životopismi s minimálnym rozsahom uvedeným vyššie.

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač k dispozícii odborného pracovníka, resp. odborníkov so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich predmet zákazky s minimálne jednou praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícii osoby, resp. osôb predstaviteľa zhotoviteľa podľa obchodných podmienok zmluvy.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: