Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 405184-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

28/11/2014    S230    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Finsko-Helsinky: Poskytnutí služeb IT týkajících se aplikací IT Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), včetně soupisu CL, platformy CL, šíření, portálu eChem, portálové tabule a dalších souvisejících systémů v oblasti IT

2014/S 230-405184

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Poštovní adresa: P.O. Box 400
Obec: Helsinky
PSČ: FI-00121
Stát: Finsko
K rukám: Jaime Martin-Granizo
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.echa.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronický přístup k informacím: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytnutí služeb IT týkajících se aplikací IT Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), včetně soupisu CL, platformy CL, šíření, portálu eChem, portálové tabule a dalších souvisejících systémů v oblasti IT.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 7: Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele a/nebo prostory agentury ECHA.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 200 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Rozsah zahrnuje služby pro vybrané stávající systémy IT, z nichž většina jsou aplikace JEE vyrobené na zakázku pro ECHA, a to následovně: vývoj, údržba a podpora služeb; budování, konfigurace a správa prostředí (typicky zkouška ECHA, předvýrobní a výrobní prostředí), které poběží na infrastruktuře IKT ECHA; zavádění aplikací do cílových prostředí, včetně výrobního prostředí; správa aplikací a jejich prostředí, které poběží na infrastruktuře IKT, kterou poskytne ECHA.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 2
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 24 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Dle popisu ve specifikacích (fáze 2).
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Dle popisu ve specifikacích (fáze 2).
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Dle popisu ve specifikacích (fáze 1).
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace (fáze 1) bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v bodu I.1. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je na odpovědnosti uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu termínu pro podání žádosti o účast.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.11.2014