Služby - 408313-2020

01/09/2020    S169

Belgicko-Brusel: Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES

2020/S 169-408313

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy
Poštová adresa: Rue Demot 24-26
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ENER-Tender-2019-479@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: energetika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES

Referenčné číslo: ENER/C1/2019-479
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom obstarávania je vytvorenie základu na zlepšenie všetkých postupov týkajúcich sa procesu udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 630 936.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch uchádzača. Stretnutia medzi Komisiou a dodávateľom sa budú konať v priestoroch Komisie v Bruseli.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom obstarávania je vytvorenie základu na zlepšenie všetkých postupov týkajúcich sa procesu udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:

— zmapovanie súčasnej situácie pri udeľovaní povolení a vypracovanie príslušných ukazovateľov výkonnosti,

— monitorovanie členských štátov na základe ukazovateľov výkonnosti a identifikácia osvedčených postupov,

— šírenie a podpora osvedčených postupov vrátane technickej alebo logistickej pomoci pri ich využívaní,

— náčrt optimalizovaných procesov a podpory IT infraštruktúry, ktoré sú v súlade s RED II,

— monitorovanie uplatňovania postupov udeľovania povolení po transpozícii smernice RED II.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita navrhovanej metodiky / Relatívna váha: 42
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a zdrojov / Relatívna váha: 14
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 14
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pracovný program Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 023-050149
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: ENER/C1/2019-479
Názov:

Technická podpora rozvoja a vykonávania politiky RES – zjednodušenie povolení a administratívnych postupov pre zariadenia RES

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/08/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Eclareon GmbH
Poštová adresa: Albrechtstraße 22
Mesto/obec: Berlin
Kód NUTS: DE3 BERLIN
PSČ: 10117
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 700 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 630 936.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 40 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od oznámenia výsledkov súťažného konania alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď bol o tom navrhovateľ informovaný. Sťažnosť podaná európskemu ombudsmanovi nemôže narušiť konečný termín, ani umožniť ustanovenie nového konečného termínu.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/08/2020