Werken - 409290-2018

20/09/2018    S181

Polen-Wieliczka: Wegenbouwwerken

2018/S 181-409290

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wieliczka
Nationaal identificatienummer: 351555364
Postadres: ul. Powstania Warszawskiego 1
Plaats: Wieliczka
NUTS-code: PL214 Krakowski
Postcode: 32-020
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Męka
E-mail: magistrat@wieliczka.eu
Telefoon: +48 122634100
Fax: +48 122786860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wieliczka.eu
Adres van het kopersprofiel: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Referentienummer: WZP.271.30.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71332000 Geotechnische diensten
71352000 Diensten voor ondergronds onderzoek
71354000 Cartografiediensten
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233129 Bouwen van kruispunt
45233123 Bouwen van secundaire weg
45233140 Wegwerkzaamheden
45233161 Aanleggen van trottoirs
45233162 Aanleggen van fietspad
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45316213 Installeren van wegbebakening
42131160 Hydranten
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
44161000 Pijpleidingen
45232130 Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112200 Afgraven van grond
45112210 Afgraven van teelaarde
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45231110 Bouwen van pijpleidingen
45231112 Aanleggen van buisleidingen
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316100 Installeren van buitenverlichting
45316200 Installeren van signalisatie-uitrusting
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
51314000 Installatie van video-uitrusting
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214 Krakowski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:50
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/09/2018