Diensten - 409548-2019

30/08/2019    S167    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Aartselaar: Technisch ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie

2019/S 167-409548

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 148-364823)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv
Nationaal identificatienummer: BE 0440.691.388
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE2
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: De heer Guido Cuyckens
E-mail: guido.cuyckens@aquafin.be
Telefoon: +32 34504540
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische consulting i.k.v. mono-verwerkingsinstallatie slib

Referentienummer: CA/GCU/2019/00234
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71323000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-364823

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar woensdag 4.9.2019, 10:00.