Diensten - 410759-2017

18/10/2017    S200

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van klusjes- en koeriersdiensten aan het hoofdkantoor van Frontex

2017/S 200-410759

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Not specified
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van klusjes- en koeriersdiensten aan het hoofdkantoor van Frontex.

Referentienummer: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frontex zal een enkelvoudige raamovereenkomst sluiten voor de verlening van klusjesdiensten.

De aanvang van de contractuele diensten is voorzien op 1.1.2018.

De raamcontractant moet op regelmatige basis 3 personen ter beschikking stellen, van wie de taken op de meest efficiënte wijze moeten worden georganiseerd en gecoördineerd teneinde tijdige resultaten te garanderen:

–– klusjesman voor kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden –– hoofdklusjesman,

–– klusjesman ter ondersteuning van de conferentiezalen, evenementen en voor de verlening van audiovisuele diensten –– audiovisuele klusjesman,

–– klusjesman voor koeriersdiensten tussen de verdiepingen en 2 aanpalende gebouwen –– koerier.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoor van Frontex, Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De klusjesmannen moeten (allen) kleine herstellingen en onderhoudswerkzaamheden verrichten, alsook de voornaamste ondersteuning bieden voor de conferentiezalen en evenementen met betrekking tot fysieke voorbereidingen en audiovisuele diensten. Daarnaast moeten zij diensten verlenen voor de inrichting van de kantoren met meubilair en andere kantoorbenodigdheden (meubilair en andere kantoorbenodigdheden verplaatsen, bijvoorbeeld bij de aanstelling van een nieuwe werknemer, verplaatsing naar een andere kamer, de bevestiging van het prikbord aan de muur enz.) of koeriersdiensten verlenen. De specifieke omvang van de werkzaamheden is voor elk type klusjesman in detail beschreven in het bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 550 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanvang van de uitvoering van de opdracht is voorzien op 1.1.2018 voor een initiële looptijd van 1 jaar met 3 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar onder dezelfde voorwaarden, tenzij een van de partijen hier schriftelijk bezwaar tegen indient en dit bezwaar uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de periode wordt ontvangen door de andere partij.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers moeten bewijzen dat ze bevoegd zijn de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren, zoals blijkt uit de inschrijving in een handels- of beroepsregister, of uit een verklaring onder ede of getuigschrift, het lidmaatschap van een specifieke organisatie, uitdrukkelijke goedkeuring, of inschrijving in het btw-register.

Vereist bewijs:

de inschrijver moet een naar behoren ingevuld en ondertekend formulier overleggen over de rechtsvorm (zie onderstaande link), vergezeld van de documenten die daarin worden gevraagd.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Frontex headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

vertegenwoordigers van de inschrijvers zijn welkom (max. 1 persoon per inschrijver). Gelieve Frontex op de hoogte te stellen via e-mail: procurement@frontex.europa.eu van uw deelname.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2017