Werken - 411336-2018

21/09/2018    S182

Bulgarije-Sofia: Bouwwerkzaamheden

2018/S 182-411336

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavno predpriyatie „Rakovodstvo na vazdushnoto dvizhenie“
Nationaal identificatienummer: 000697179
Postadres: bul. „Bryuksel“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1540
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Liliya Anastasova
E-mail: liliya.anastasova@bulatsa.com
Telefoon: +359 2937-1689
Fax: +359 2980-3864
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bulatsa.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_1408.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_1408.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управление на въздушното движение

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ремонт на обекти и сгради на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на обекти и сгради на ДП РВД. Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на основни и текущи ремонти в обекти на ДП РВД, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, включващи основно, но не само, следните работи:

— основен и/или текущ ремонт на сгради,

— енергоефективно саниране,

— достъпна архитектурна среда,

— зидарски работи и преградни вътрешни стени,

— мазачески работи,

— бояджийски работи,

— облицовъчни работи,

— дърводелски работи,

— изолационни работи — хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни,

— облицовъчни работи и дограми – фасадни и интериорни, инсталационни работи — ВиК, ел. и ОВКИ,

— пътни настилки и тротоари,

— вертикална планировка и др.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 800 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Основно в град София, град Варна, град Бургас, град Пловдив, град Горна Оряховица, град Банско, к.к. Св. св. Константин и Елена, к.к. Камчия, връх Черни връх и община Върбица

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на основни и текущи ремонти в обекти на ДП РВД, представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори, включващи основно, но не само, следните работи:

— основен и/или текущ ремонт на сгради,

— енергоефективно саниране,

— достъпна архитектурна среда,

— зидарски работи и преградни вътрешни стени,

— мазачески работи,

— бояджийски работи,

— облицовъчни работи,

— дърводелски работи,

— изолационни работи — хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни,

— облицовъчни работи и дограми — фасадни и интериорни, инсталационни работи — ВиК, ел. и ОВКИ,

— пътни настилки и тротоари,

— вертикална планировка и др.

Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение. Възложителят ще конкретизира обема, конкретния обхват и максимално допустимия срок за изпълнение при възлагане на всеки отделен договор в рамките на споразумението с отправянето на писмена покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. Обектите на ДП РВД са разположени основно в град София, град Варна, град Бургас, град Пловдив, град Горна Оряховица, град Банско, курортен комплекс (к.к.) Св. св. Константин и Елена, к.к. Камчия, връх Черни връх*, община Върбица**. Останалите по-малки обекти са разположени на територията на цялата страна.

*Обект трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Черни връх се намира в Народен парк „Витоша“, местност Мургаш в подножието на връх Черни връх с надморска височина над 2 200 м. До обекта се достига по горски и калдъръмен път с дължина около 7 км, отделящ се от пътната връзка за туристически комплекс Алеко пред хотел „Морени“.

** Обект трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) Върбица се намира на билото на Стара планина в местността Мандра бунар на надморска височина около 920 метра и достъпът до нея се осъществява по пътната връзка Върбишки проход, през който минава пътя Шумен—Карнобат.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на примерния обект / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 800 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прод. на р-л ІІ.2.5):

Критерият „цена“ се формира от 3 пок.:

П1 — оц-ка на цените за отделни видове работи — 36 %;

П2 — оц-ка на макс. допустимите ст-сти на ценообразуващите ел. на видовете работи, невключени в т. 1 от прил. № 1 към ценовото предложение за РС — 12% (час. ст-ка — 5 %, доп. р-ди труд — 1 %, доп. р-ди мех — 1 %, дост-скл. р-ди — 1 %, печ-ба — 4 %).

Продължава в р-л VІ.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на обекти от първа група — строежи от първа до пета категория, втора група — строежи от първа до четвърта категория,трета група — строежи от първа до трета категория, четвърта група —строежи от първа до четвърта категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри и за аналогични групи и категории строежи съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) съответната информация в част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП.

Съгласно чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите договор за изпълнение на строеж се сключва само със строител (български и чуждестранни физически и юридически лица), който е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). В изпълнение на посочените разпоредби и на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, в случай че за изпълнител бъде избран участник — чуждестранно физическо или юридическо лице, същият преди сключване на договора следва да извърши съответната регистрация в ЦПРС в Република БЪЛГАРИЯ.

Документ за доказване на изискването за годност се представя от участника, определен за изпълнител преди сключване на рамково споразумение (заверено за вярно с оригинала копие от документите за вписване съгласно чл. 33 и чл. 34 от Правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участниците следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в еЕЕДОП, като попълват съответното поле в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

2. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 7 800 000,00 (седем милиона и осемстотин хиляди) BGN за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) BGN. За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор в еЕЕДОП, като попълват като попълват съответното поле в част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

Документи за доказване на икономическото и финансово състояние:

Участниците доказват съответствието с изискванията за икономическото и финансово състояние по т. 1 чрез представяне на доказателство за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството,

Участниците доказват съответствието с изискванията за икономическото и финансово състояние по т. 2 чрез представяне на следните документи:

— годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква,

— справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Документите за доказване на икономическото и финансово състояние се предоставят от избрания за изпълнител участник преди сключването на рамковото споразумение за възлагане на поръчката (чл. 67, ал. 6 от ЗОП).

Eventuele minimumeisen:

1. Участниците следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ, или еквивалентна за чуждестранни лица в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

2. Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 7 800 000,00 (седем милиона и осемстотин хиляди) BGN за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) BGN. За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 години от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор по т. 1 в еЕЕДОП, като попълват част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ за изпълнените строителни дейности от конкретния вид за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с критерия за подбор по т. 2 в еЕЕДОП, като попълват съответното поле в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

3. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на околната среда по EN ISO 14 001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор по т. 3 в еЕЕДОП, като попълват съответното поле в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

4. Участникът трябва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор по т. 4 в еЕЕДОП, като попълват съответното поле на част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ по следния начин: участниците предоставят за всяко лице от предложения екип информацията, необходима да се установи съответствието с поставените изисквания, като посочват:

— име, презиме и фамилия на лицето,

— позиция в екипа,

— данни за документа за придобито образование — учебно заведение, № и дата на документа, образователна степен, професионално направление и специалност,

— професионален опит.

За доказване на техническите си и професионалните способности участниците, избрани за изпълнители, преди сключване на рамковото споразумение представят следните документи и доказателства във връзка с поставените изисквания:

— списък на строителството, сходно или идентично с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,

— валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството,

— валиден сертификат за система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството,

— списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 години от датата на подаване на офертата (под „идентични или сходни по предмет“ дейности се има предвид изпълнение на основен ремонт на общественообслужващи или жилищни, или курортни, или сгради със смесено предназначение). За изпълнението на изискването е достатъчно да бъдат изпълнени 1 или повече сходни/идентични дейности, като за „изпълнени“ се считат изпълнение на сходни/идентични дейности на строежи минимум трета категория съгласно чл. 137 от ЗУТ, които са завършени към датата на подаване на офертата.

2. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с предметен обхват в областта на строителството.

3. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на околната среда по EN ISO 14 001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството.

4. Участникът трябва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

— ключов експерт 1 „Ръководител на обект/технически ръководител“: да има висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“, специалност, намираща приложение в 1 или повече от следните професионални направления: „Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна, да има минимум 5 г. професионален стаж по специалността и доказан опит като ръководител обект/технически ръководител на минимум 3 обекта в изграждането и/или реконструкция, и/или основен ремонт на административни и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура,

— ключов експерт 2 „Отговорник по контрола на качеството“: да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството в строителството или еквивалентно,

— ключов експерт 3 „Координатор по ЗБУТ“: да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава валидно удостоверение (сертификат) „Координатор по безопасност и здраве“ или „Специалист БЗР“ или еквивалентно, да има минимум 3 год. професионален опит като координатор по безопасност и здраве в строителството,

— ключов експерт 4 „Експерт по специалност „Електро“: висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на електроинженерството или еквивалент, с минимум 3 години професионален опит по специалността,

— ключов експерт 5 „Експерт по специалност ОВИ“: висше образование, образователна степен „магистър“ със специалност „Отопление и вентилация” или еквивалент, с минимум 3 години професионален опит по специалността,

— ключов експерт 6 „Експерт по специалност ВиК“: висше образование, образователна степен „магистър“ в областта на строителното инженерство или еквивалент, специалност ВиК или еквивалент с минимум 3 години професионален опит по специалността.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

При сключване на рамково споразумение изпълнителите по него не представят гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността без ДДС на договора ще се представя преди сключване на всеки конкретен договор въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на рамковото споразумение, ще зависи от конкретната необходимост на възложителя, както и от изискванията на нормативната уредба в срока на рамковото споразумение. Възложителят ще конкретизира обема, конкретния обхват и максимално допустимия срок за изпълнение за изпълнение при възлагане на всеки отделен договор в рамките на споразумението с отправянето на писмена покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/11/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, ЕЦ за УВД

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на получените оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Прод. от р-л ІІ.2.14):

П3 — макс. р-р на доп. надб. над оф. цена за утежн. и специф. усл-я на труд — т-ст 12 % (надб. дейн. в ЛЦ — 4 %, надб. дейн. ТРЛК — 4 %, надб. дейн. изв. нас. места — 4 %).

1. Възложителят отстранява от уч-е в процедурата участник, за когото е налице някое от обст. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява от уч-е в процедурата и когато са налице осн. за отстр. по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП: обявен е в несъстоятелност или е в пр-во по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъд. спор-е с кредиторите си по см. на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в сл. че участникът е чужд. лице — се намира в под. положение, произтичащо от сх. процедура, съгл. законод. на държавата, в която е установен (Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на пос. осн-ие, ако се докаже, че същият не е преустановил д-стта си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. прилож. нац. правила за продълж. на стоп. дейност в държавата, в която е установен); сключил е спор-е с др. лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нар-то е установено с акт на комп. орган.

3. Отстранява се уч-к в проц-та: който е регистриран в юрисд. с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисд. с преференциален данъчен режим или участва в гражд. др-во/консорциум, в което участва др-во, регистрирано в юрисд. с преференциален данъчен режим (съгл. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако спрямо участника е приложимо някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС; за когото се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (съгл. чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). Отстранява и се участник, по от-ние на когото е налице някое от визираните в чл. 69 от ЗПКОНПИ обстоятелства.

4. Критерият за възлагане на поръчката е „оптимално съотношение качество/цена“ и в откритата процедура за сключване на рамково споразумение, и в процедурата при провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител.

5. Методика за оценка на офертите, подадени от лицата по рамковото споразумение при провеждане на вътрешен конкурентен избор:

5.1. Оценка по показателите:

П1 „Кр. цена за изпълнение на СМР съгласно приложената към поканата за представяне на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП КСС“ (П1) с тежест 70 % в комплексната оценка;

П2 „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на СМР“ с тежест в комплексната оценка 30 %.

Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула: КО = П1 + П2.

Макс. бр. т., които може да получи участник, е 100.

6. В случай че участник в процедурата е обединение от физ. и/или юрид. лица, което не е юридическо лице:

6.1. участникът следва да представи заверено от него копие на документ — учр. акт, договор, споразумение или др. приложим документ за създаване на обединението, от който да са видни следните обстоятелства:

а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

6.2. възложителят изисква в договора/споразумението за създаване на обединение страните да:

а) определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществената поръчка;

б) да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

в) да са уговорили срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

г) не допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/09/2018