Diensten - 413249-2018

22/09/2018    S183    Europese Investeringsbank - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Opleiding in klaslokalen en e-learning inzake computertechnologie

2018/S 183-413249

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eib.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1489.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleiding in klaslokalen en e-learning inzake computertechnologie

Referentienummer: CFT-1489
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EIB lanceert deze oproep tot inschrijving met als doelstelling het gunnen van raamovereenkomsten aan dienstverleners die diverse IT-gerelateerde opleidingen voor EIB-personeel zullen verzorgen via collectieve formele opleidingssessies of e-learningcursussen. Deze oproep tot inschrijving is verdeeld in 2 percelen:

perceel 1: opleidingscursussen over Microsoft-tools (bijv. Microsoft Word of Excel);

perceel 2: geven van IT-opleidingscursussen die niet over Microsoft-tools handelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleidingscursussen over Microsoft-tools.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80533100
80510000
80520000
80521000
80522000
80533000
80420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de dienstverlener en geselecteerde locaties voor opleiding in klaslokalen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime ervaring in het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige IT-opleidingen in een internationale omgeving voor grote particuliere bedrijven en/of publieke organisaties.

De oproep tot inschrijving behelst het aanbieden van diverse IT-opleidingen aan alle werknemers van het EIB door:

— het opstellen van opleidingscursussen, -workshops, -tools en -materiaal, alsook het afstemmen ervan op de behoeften van de EIB;

— het aanbieden van groepsopleidingssessies, -workshops, -tools en -materiaal;

— het aanbieden en uitvoeren van direct beschikbare gebruiksklare e-learningcursussen;

— het ontwerpen, leveren en ten uitvoer leggen van op maat gemaakte e-learningcursussen.

De diensten die in het kader van dit perceel worden verleend, zijn erop gericht de deelnemers (meestal eindgebruikers) praktische opleiding aan te bieden en hen de nodige vaardigheden te verschaffen voor een efficiënt gebruik van de IT-tools van Microsoft die zij op hun EIB-werkstations ter beschikking hebben.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst zal worden ondertekend voor een initiële looptijd van 3 jaar, met 1 mogelijke verlenging van 1 jaar (maximale totale looptijd van de raamovereenkomst - 4 jaar).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Geven van IT-opleidingscursussen die niet over Microsoft-tools handelen.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80420000
80510000
80520000
80521000
80522000
80533000
80533100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de dienstverlener en geselecteerde locaties voor opleiding in klaslokalen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Bank is op zoek naar dienstverleners met ruime ervaring in het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige IT-opleidingen in een internationale omgeving voor grote particuliere bedrijven en/of publieke organisaties.

De oproep tot inschrijving behelst het aanbieden van diverse IT-opleidingen aan alle werknemers van het EIB door:

— het opstellen van opleidingscursussen, -workshops, -tools en -materiaal, alsook het afstemmen ervan op de behoeften van de EIB;

— het aanbieden van groepsopleidingssessies, -workshops, -tools en -materiaal;

— het aanbieden en uitvoeren van direct beschikbare gebruiksklare e-learningcursussen;

— het ontwerpen, leveren en ten uitvoer leggen van op maat gemaakte e-learningcursussen.

De diensten die in het kader van dit perceel worden aangeboden, zijn erop gericht de deelnemers praktische opleiding aan te bieden en hen in staat te stellen efficiënter te werken met behulp van instrumenten, software en technologie van andere producenten dan Microsoft.

Dit zou betrekking kunnen hebben op de regelmatige behoeften van de eindgebruikers betreffende de bij EIB meest gebruikte instrumenten, alsook op gerichte, diepgaande technische opleiding voor beheerders en back-endgebruikers in IT- en systeemondersteunende teams.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst zal worden ondertekend voor een initiële looptijd van 3 jaar, met 1 mogelijke verlenging van 1 jaar (maximale totale looptijd van de raamovereenkomst - 4 jaar).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/10/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2018