Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dodávky - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgie-Brusel: Dodávka profesionálních kávovarů a souvisejících služeb

2016/S 228-414644

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: 1049
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie (CEU)
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Výbor regionů (VR)
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka profesionálních kávovarů a souvisejících služeb.

Spisové číslo: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Hlavní kód CPV
42968100 Prodejní automaty na nápoje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka profesionálních kávovarů a souvisejících služeb:

— položka č. 1: „dodávka komerčních kávovarů a souvisejících služeb“,

— položka č. 2: „dodávka automatických kávovarů a souvisejících služeb“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka komerčních kávovarů a souvisejících služeb

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42968100 Prodejní automaty na nápoje
39711310 Elektrické přístroje na přípravu kávy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblast hlavního města Bruselu a přilehlé okolí (Belgie).

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka komerčních kávovarů a souvisejících služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

48 měsíců pro zakázku na dodávky a 60 měsíců pro zakázku na údržbu a opravu splatnou na základě hodinové sazby.

Odůvodnění rámcové dohody trvající více než 4 roky: u přístrojů obdržených na konci zakázky musí být provedena preventivní údržba a oprava splatná na základě hodinové sazby.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávka automatických kávovarů a souvisejících služeb

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42968100 Prodejní automaty na nápoje
39711310 Elektrické přístroje na přípravu kávy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

oblast hlavního města Bruselu a přilehlé okolí (Belgie), Lucemburk (Lucemburské velkovévodství) a Štrasburk (Francie).

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka automatických kávovarů a souvisejících služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

48 měsíců pro zakázku na dodávky a 60 měsíců pro zakázku na údržbu a opravu na základě hodinové sazby.

Odůvodnění rámcové dohody trvající více než 4 roky: u přístrojů obdržených na konci zakázky musí být provedena preventivní údržba a oprava na základě hodinové sazby.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

uchazeč musí přiložit údaje o totožnosti (viz příloha 1 specifikací) a všechny dokumenty a informace požadované v bodě III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací.

Uchazeč musí předložit listinný důkaz s uvedením země, ve které má své ústředí nebo domovskou adresu dle požadavků práva své domovské země.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz průměrného konkrétního ročního obratu během uplynulých 3 finančních let.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

položka č. 1:

pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši 250 000 EUR;

položka č. 2:

pro výběr budou připadat v úvahu pouze uchazeči, kteří předloží důkaz o průměrném konkrétním ročním obratu za poslední 3 finanční roky ve výši 800 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

uchazeč musí poskytnout:

seznam hlavních veřejných a/nebo soukromých zakázek, které přímo souvisely s touto zakázkou a které byly provedeny v průběhu posledních 3 let s bližšími údaji o jejich hodnotách, datech zahájení a s úplnými kontaktními údaji (kontaktní jméno, adresa, číslo telefonu, adresa elektronické pošty) jejich veřejných nebo soukromých příjemců.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

položka č. 1:

požaduje se provedení 6 zakázek o minimální hodnotě 15 000 EUR;

položka č. 2:

požaduje se provedení 6 zakázek o minimální hodnotě 25 000 EUR.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/01/2017
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/01/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců po zadání zakázky.

VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Od zainteresovaných stran požadujeme, aby se zaregistrovaly přes tuto internetovou stránku: Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) V případě položky č. 1 budou kávovary doručeny do oblasti hlavního města Bruselu.

V případě položky č. 2 budou kávovary doručeny níže uvedeným způsobem (pro informaci) na různá místa všech veřejných zadavatelů: oblast hlavního města Bruselu a přilehlé okolí (69 %), Lucemburk (17 %) a Štrasburk (14 %).

3) Výkonné agentury mohou být zapojeny do zakázky jako veřejní zadavatelé (ovšem s omezením do 10 % celkové hodnoty zakázky pro všechny výkonné agentury dohromady), pokud ještě nebyly v okamžiku uveřejnění této výzvy k účasti v nabídkovém řízení oficiálně založeny nebo nebyly v procesu zakládání a nebylo tedy možné je nějak oficiálně označit v dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

4) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dověděli. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/11/2016