Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 415586-2022

29/07/2022    S145

Nederland-Staphorst: Fiscale dienstverlening

2022/S 145-415586

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 127-361882)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Staphorst
Postadres: Postbus
Plaats: Staphorst
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 7950 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Telefoon: +31 522467400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.staphorst.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Postbus 23
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8060 AA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@staphorst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zwartewaterland.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000 Fiscale dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten werken samen op het gebied van de WOZ. Dit betekent dat de gemeente Staphorst een overeenkomst zal afsluiten, waarvan ook de WOZ-taxaties van de gemeente Zwartewaterland onderdeel van uitmaken. De huidige taxatieapplicatie van beide gemeenten is 4WOZ, de belastingapplicatie is Civision en de BAG-applicatie is iObjecten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 127-361882

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

De Overeenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, wederzijds optioneel driemaal (3) met twee (2) jaar verlengd worden. Indien de gemeente van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken, zal de gemeente zes (6) maanden voor de einddatum van de initiële looptijd in overleg treden met Opdrachtnemer.

Te lezen:

De Overeenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, wederzijds optioneel eenmaal met drie (3) jaar en eenmaal met twee (2) jaar verlengd worden. Indien de gemeente van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken, zal de gemeente zes (6) maanden voor de einddatum van de initiële looptijd in overleg treden met Opdrachtnemer.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

24

Te lezen:

36

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen heeft de gemeente besloten om de initiële looptijd van de overeenkomst aan te passen van twee naar drie jaar. Zie ook vraag 3 van deze Nota van Inlichtingen.

De tekst in de offerteaanvraag is daarbij ook als volgt aangepast: De te sluiten Overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie (3) jaar. De Overeenkomst kan, onder gelijkblijvende voorwaarden, door opdrachtgever eenzijdig eenmaal met drie (3) jaar en eenmaal met twee (2) jaar verlengd worden. Indien de gemeente van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken, zal de gemeente minimaal drie (3) maanden voor de einddatum van de looptijd of verlenging, in overleg treden met Opdrachtnemer. Daarna volgt een schriftelijke mededeling.