Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 417107-2016

26/11/2016    S229

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2016/S 229-417107

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tsentralen organ za pokupki
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG BULGARIA
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kiril Ananiev — zamestnik ministar na finansite
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minfin.bg
Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Plaats: София
NUTS-code: BG412 Sofia
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
E-mail: e.takeva@minfin.bg
Telefoon: +359 98592489
Fax: +359 98592773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minfin.bg
Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/

Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП.

Поръчката се състои от 3 обособени позиции:

1. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи)“, с прогн. ст-ст 9 000 000 BGN без ДДС;

2. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, с прогн. ст-ст 6 000 000 BGN без ДДС;

3. „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, с прогн. ст-ст 1 000 000 BGN без ДДС.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

София и страната.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ейч Пи. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

София и страната.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

По обособена позиция № 2 ще бъдат доставяни оригинални касети с тонер, барабани и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни търговски марки като: Brother (Брадър), Canon (Канон), Dell (Дел), Epson (Епсън), Kyocera (Киосера), Konica (Коника), Lexmark (Лексмарк), Panasonic (Панасоник), Rex Rotary (Рекс Ротари), Samsung (Самсунг), Toshiba (Тошиба), Xerox (Ксерокс) и др. Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в двата образеца на Ценова оферта (част I и част II) по обособена позиция № 2 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

София и страната.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предлаганите консумативи по тази обособена позиция трябва да са съвместими (неоригинални) и да са произведени за конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на Ценова оферта по обособена позиция № 3 в СЕВОП. Списък и описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на Ценова оферта в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва, през последните 3 финансови години, да е реализирал посоченият по-долу минимален общ оборот, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал минимален общ оборот, по-голям или равен на сбора от изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.

Eventuele minimumeisen:

По обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция 1 — 3 000 000 (три милиона BGN);

— Обособена позиция 2 — 2 000 000 (два милиона BGN);

— Обособена позиция 3 — 330 000 (триста и тридесет хиляди BGN).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да е изпълнил минимум 3 дейности, различни за всяка обособена позиция, за която кандидатства, с обем минимум 300 доставени броя артикули общо за трите дейности и общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с предмет както следва:

Eventuele minimumeisen:

— За обособена позиция № 1 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Ейч Пи;

— За обособена позиция № 2 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки;

— За обособена позиция № 3 предмет доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 040-064865
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2016
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/12/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Електронно в СЕВОП.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2016