Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 417107-2016

26/11/2016    S229

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2016/S 229-417107

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tsentralen organ za pokupki
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG BULGARIA
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kiril Ananiev — zamestnik ministar na finansite
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minfin.bg
Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 040-064865
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2016
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2016