Leveringen - 417107-2016

26/11/2016    S229

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2016/S 229-417107

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tsentralen organ za pokupki
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ul. „Georgi S. Rakovski“ No. 102
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG BULGARIA
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kiril Ananiev — zamestnik ministar na finansite
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minfin.bg
Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG BULGARIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 040-064865
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2016
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2016